ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hot-bloode

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hot-bloode-, *hot-bloode*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I submit that this was not a hot-blooded crime of passion.ฉันส่งว่านี่ไม่ใช่ความผิดทางอาญาร้อนเลือดของความรัก The Shawshank Redemption (1994)
I'm too hot-blooded to live as an obedient girl who only follows what her parents want for her to do.ฉันเป็นคนสมัยใหม่เกินกว่าจะเป็นลูกที่น่ารัก ที่ยอมทำตามทีพ่อแม่บอกทุกอย่าง One (2010)
If you're the hot-blooded type that chooses the idiot over the prince charming, then I'll pass.ถ้าคนสมัยใหม่อย่างคุณตัดสินใจที่จะเลือกไอ้เบื้อกแทนเจ้าชายรูปงามแล้วล่ะก็ งั้น ผมขอผ่าน One (2010)
They're hot-blooded males, after all.พวกเค้าเป็นพวกหนุ่มเลือดร้อนกันทั้งนั้น Sungkyunkwan Scandal (2010)
A hot-blooded young one...หนุ่มเลือดร้อนคนหนึ่ง... . Sungkyunkwan Scandal (2010)
- I'm sorry, Don. - Edith can be a little hot-blooded at times.ฉันขอโทษสวม อีดิ ธ สามารถน้อย hotblooded ตลอดเวลา We're the Millers (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hot-blooded    (j) hˈɒt-blˈʌdɪd (h o1 t - b l uh1 d i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
血の気[ちのけ, chinoke] (n) blood (as in hot-blooded, ruddy complexion, etc.) [Add to Longdo]
血潮;血汐[ちしお, chishio] (n) (1) blood spilt from the body; (2) blood circulating within the body (often as a metaphor for strong emotion or hot-bloodedness) [Add to Longdo]
少壮血気[しょうそうけっき, shousoukekki] (n,adj-no) young and hot-blooded (impetuous) [Add to Longdo]
熱血漢[ねっけつかん, nekketsukan] (n) hot-blooded man [Add to Longdo]
熱血児[ねっけつじ, nekketsuji] (n) hot-blooded man [Add to Longdo]
熱血男児[ねっけつだんじ, nekketsudanji] (n) (See 熱血漢) hot-blooded man [Add to Longdo]
脳筋[のうきん, noukin] (n) (sl) muscle-brain; meathead; hot-blooded idiot; person who charges in before thinking [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top