ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-abacus-

AE1 B AH0 K AH0 S   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: abacus, *abacus*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abacus[N] ลูกคิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abacus(แอบ'บะเคิส, อะแบค'เคิส) (pl. abacuses, abaci) ลูกคิด, Syn. counting board)

English-Thai: Nontri Dictionary
abacus(n) ลูกคิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abacusแป้นหัวเสา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abacusลูกคิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abacusลูกคิด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm surprised I don't find an abacus in here.ฉันประหลาดใจที่ฉันจะไม่พบลูกคิดในที่นี่ Death Race 2 (2010)
Ah, yes, that the sound of the abacus clacking?เสียงลูกคิดกระทบกันใช่ไหม Two Minutes to Midnight (2010)
But the abacus is your responsibility.แต่ลูกคิดเป็นความรับผิดชอบของคุณ Middle Man (2010)
Look, I bet that this is the only abacus on Terra Nova.ฉันพนันได้เลยว่า มันเป็นลูกคิด อันเดียวในเทรรา โนวา Within (2011)
Guy is an abacus of crazy.ผู้ชายคนนี้มันบ้า Rise of the Villains: Mommy's Little Monster (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกคิด[n.] (lūkkhit) EN: abacus   FR: abaque [m] ; boulier (compteur) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ABACUS AE1 B AH0 K AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abacus (n) ˈæbəkəs (a1 b @ k @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
算盘[suàn pán, ㄙㄨㄢˋ ㄆㄢˊ, / ] abacus, #24,966 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abacus \Ab"a*cus\ ([a^]b"[.a]*k[u^]s), n.; E. pl. {Abacuses}; L.
   pl. {Abaci} (-s[imac]). [L. abacus, abax, Gr. 'a`bax]
   1. A table or tray strewn with sand, anciently used for
    drawing, calculating, etc. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. A calculating table or frame; an instrument for performing
    arithmetical calculations by balls sliding on wires, or
    counters in grooves, the lowest line representing units,
    the second line, tens, etc. It is still employed in China.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch.)
    (a) The uppermost member or division of the capital of a
      column, immediately under the architrave. See
      {Column}.
    (b) A tablet, panel, or compartment in ornamented or
      mosaic work.
      [1913 Webster]
 
   4. A board, tray, or table, divided into perforated
    compartments, for holding cups, bottles, or the like; a
    kind of cupboard, buffet, or sideboard.
    [1913 Webster]
 
   {Abacus harmonicus} (Mus.), an ancient diagram showing the
    structure and disposition of the keys of an instrument.
    --Crabb.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abacus
   n 1: a tablet placed horizontally on top of the capital of a
      column as an aid in supporting the architrave
   2: a calculator that performs arithmetic functions by manually
     sliding counters on rods or in grooves

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 abacus
  1. abacus
  2. abacus; ball‐frame; counting‐frame
  3. abacus
  4. buffet

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 abacus /abakɵs/
  1. abacus
  2. abacus; ball‐frame; counting‐frame

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top