ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

带去

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -带去-, *带去*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
带去[dài qu, ㄉㄞˋ ㄑㄩ˙, / ] bring away [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, Frank maintains that she did see him several times on the 22nd of December... when the cops were taking him around from station to station.[CN] 而弗兰克坚持说她在12月22号曾见过他几次 在警察把他带来带去的时候 Call Northside 777 (1948)
The Greenes are bringing her here to the party I'm having for you afterwards.[CN] 格林把她带去俱乐部 演讲后我帮你介绍 Shadow of a Doubt (1943)
You have to take this to Britton's Drug Store.[CN] 把这个带去布里顿的药店 Strangers in the Night (1944)
I gotta take over a lot of plates and things. What plates?[CN] 有好多碗碟和杂物要带去派对 It's a Wonderful Life (1946)
All the things you've told me tonight, it's... it's as if you'd already taken me to Madrid and to America.[CN] 今晚你告诉我的所有的事情,就好像 你已经把我带去了Madrid,带去了America For Whom the Bell Tolls (1943)
Who do you take me for — Bulldog Drummond?[CN] 你要把我带去给谁,德拉蒙德吗? Night Train to Munich (1940)
They are in protective custody, and I have instructions... to take them to General Von Komwitz without delay.[CN] 我们要对他们进行保护 我收到命令 要马上把他们带去 给柯姆维兹秘书长 Night Train to Munich (1940)
...and I takes 'em to Pleasure Island![CN] 我把他们带去快乐岛 Pinocchio (1940)
Suppose I told you that your Iva hadn't been home many minutes when I arrived to break the news at 3:00 this morning?[CN] 如果我告诉你你的伊娃没回家多久 当我凌晨3点给她带去噩耗时... ? The Maltese Falcon (1941)
Finally, one night they took him to an exclusive home in Beverly Hills.[CN] 终于在一天晚上他们把他带去了 贝弗利山庄的一栋高档公寓 T-Men (1947)
Where's he taken the girl?[CN] 他把那女孩带去哪里了? Brighton Rock (1948)
Meyerberg was only wanted for questioning. We never saw him again.[CN] 你记得吗,Meyerberg只是带去 被询问而已,但我们再没见过他 The Great Dictator (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top