ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

威信

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -威信-, *威信*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
威信[wēi xìn, ㄨㄟ ㄒㄧㄣˋ, ] prestige; reputation; trust; credit with the people, #18,088 [Add to Longdo]
威信扫地[wēi xìn sǎo dì, ㄨㄟ ㄒㄧㄣˋ ㄙㄠˇ ㄉㄧˋ, / ] to lose every scrap of reputation, #111,548 [Add to Longdo]
威信[Wēi xìn xiàn, ㄨㄟ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] (N) Weixin county (county in Guizhou), #179,966 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
威信[いしん, ishin] (n) dignity; (P) [Add to Longdo]
威信にかかわる;威信に関わる[いしんにかかわる, ishinnikakawaru] (exp,v5r) to affect someone's prestige; to be beneath one's dignity [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Such conduct is beneath your dignity.こういう行いは君の威信にかかわる。 [M]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Authority, Humphrey.[CN] 威信啊 汉弗莱 Authority, Humphrey. The Right to Know (1980)
- This could hurt the government very badly.[CN] 符合 这可能重创政府威信 This could hurt the government very badly. The Bishops Gambit (1986)
I can not say anything, because I never lecture.[JA] もっと威信 私は何も言うことはできません 私が大学にいないよので/ねえ The Whole Truth (2016)
Your honor to the style... isn't worth something that you should risk your life for, that it isn't.[JA] 流儀の威信なんて- 命を懸けて守るほど 重いものではござらんよ Rurouni Kenshin Part I: Origins (2012)
Now, both of you, go and fight for the prestige of your respective villages![JA] 双方 里の威信を賭けて 相戦うがよい Shinobi: Heart Under Blade (2005)
Lf, through weakness, you concede the slightest thing to these girls you will no longer have any authority.[CN] 如果你软弱,对这些姑娘退让 你就没有威信可言了 99 Women (1969)
Meanwhile, overseas, our brave boys are showing the Axis powers that the price of freedom is never too high.[JA] それまでの間、海の向こうでは... ※勇敢な兵士達は枢軸国の威信を示し... ※解放の時もそう遠くはない。 Captain America: The First Avenger (2011)
We did not question the Authority of the Church... two years ago.[JA] "教会の威信を信じて2年―" Spotlight (2015)
He brought prestige to Gobbowl![JA] ゴッボールに威信をもたらす者! Dofus - Livre 1: Julith (2015)
Until later, and then he just said, "Well, I'm ill."[CN] 当然是家长的错 Of course it is! 威信啊 汉弗莱 Authority, Humphrey. Yes Minister (1980)
No, no, I can't stand it![CN] 告诉威信医生马上把这条腿切除 Gone with the Wind (1939)
Like I told you, once you establish yourself...[CN] 就像我告诉你的, 一旦你树立了威信 Blazing Saddles (1974)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
威信[いしん, ishin] das_Ansehen, Prestige [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top