ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

作对

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -作对-, *作对*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作对[zuò duì, ㄗㄨㄛˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] set oneself against; oppose; make a pair, #25,034 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now you're thinking![CN] - 尤其是跟政府作对 - 还是你明白事理 Death in the Garden (1956)
Think he'd forgo shooting againstthearchersofallEngland?[CN] 想想他会放弃比赛... ...与全英格兰的射手作对 The Adventures of Robin Hood (1938)
As it is, all she's done is try to make mischief between us... to have private jokes with you against me.[CN] 但是她所做的全是想分裂我们 跟你开亲密的玩笑 跟我作对 Blithe Spirit (1945)
You're all against me.[CN] You're all against me. 你也跟我作对,你们都跟我作对 Strange Cargo (1940)
-The Germans and the Japs had nothing against us.[CN] 德国人和日本人不想和我们作对 The Best Years of Our Lives (1946)
- Oh, you wanna work, huh?[CN] -你们想工作对吧? The Grapes of Wrath (1940)
And I would like to say, without umbrage... that if you and your husband have been foolish enough to tamper with the unseen... for paltry motives and in a spirit of ribaldry... whatever has happened to you is your own fault.[CN] 我毫无怨气地说 如果你和你丈夫愚蠢到与鬼魂作对 还是出于卑鄙下流的目的 Blithe Spirit (1945)
You know, like somebody was stacking the cards against us.[CN] 好像有人故意和我们作对 The Wrong Man (1956)
What do you want for yourself? ,[CN] 绝不能当作对大姐的回报 Taki no shiraito (1933)
The service does.[CN] 这份工作对我来说很重要 'G' Men (1935)
Against them, no hideout is any use.[CN] 跟他们作对 藏哪儿都没有用 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
You know that he's against me, he's got a grudge against me.[CN] You know that he's against me, he's got a grudge against me. 你知道克里朵跟我作对,他对我怀恨在心 Strange Cargo (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top