Search result for

น.ส

   
17 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น.ส-, *น.ส*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น.ส.[N] Miss, See also: Ms., Syn. นางสาว
น.ส.[N] miss, Syn. นางสาว, Ant. นาย, นาง, Example: น.ส.สาวิตรีรับหน้าที่เป็นโฆษกของงาน, Thai definition: คำย่อนำหน้าชื่อหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและยังไม่มีสามี
น.สพ.[N] veterinary medicine, Syn. นายสัตวแพทย์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น.ส. ๓(นอสอสาม) น. คำเรียกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ที่กรมที่ดินออกให้แก่ผู้ครอบครองที่ดิน. (ดู หนังสือรับรองการทำประโยชน์).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
กะโหลกน.ส่วนแข็งที่หุ้มเนื้อมะพร้าวหรือตาลเป็นต้น เรียกว่า กะโหลกมะพร้าว กะโหลกตาล, ภาชนะที่ทำด้วยกะโหลกมะพร้าวโดยตัดทางตาออกพอเป็นช่องกว้างเพื่อใช้ตักน้ำ; กระดูกที่หุ้มมันสมอง; โดยปริยายหมายความถึงวัตถุที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น กะโหลกหุ่นหัวโขน; เรียกพรรณไม้บางชนิด เช่น ลำไย ลิ้นจี่ ที่มีผลโต เนื้อหนากว่าปกติ เช่น ลำไยกะโหลก ลิ้นจี่กะโหลก
คำที่มักเขียนผิด คือ กระโหลก [คำที่มักเขียนผิด]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jerry, I didn't see one word in the newspapers.ผมไม่เห็นในน.ส.พ.สักคำเดียว Oh, God! (1977)
You may have read about my next guest in the newspapers recently.คุณอาจเคยอ่านเรื่องของเขา ทางหน้าน.ส.พ.ระยะนี้ Oh, God! (1977)
To me... being a gangster was better than being president of the United States.สำหรับผม ได้เข้าแก๊งค์ยังดีเสียกว่า การจะไปเป็นปธน.สหรัฐ Goodfellas (1990)
Especially after I showed her pictures of Miss Palminteri... who appears to be wearing... even more of your destroyed articles.หลังจากที่ผมให้เธอดูรูปของ น.ส.พาล์มินเทอรี่ ผู้ที่ใส่เครื่องประดับมากมาย ยิ่งกว่าที่ถูกทำลายซะอีก In the Mouth of Madness (1994)
We know nothing of these creatures' values.น.ส. เรารู้ว่าไม่มีอะไรของค่า สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ Contact (1997)
"Mr and Mrs Keith Edwards request the pleasure of your company at the marriage of their daughter Vera Samantha to Mr Roger Pelham.""คุณและคุณนายคีท เอ็ดเวิร์ด มีความยินดีขอเรียนเชิญเพื่อมาเป็นเกียรติ ในงานมงคลสมรสระหว่าง น.ส.วีร่า ซาแมนธา และ นายโรเจอร์ เพลแฮม" Hope Springs (2003)
U.S. President Rutherford B. Hayes.ปธน.สหรัฐ รัทเธอฟอร์ด บี เฮย์ส Around the World in 80 Days (2004)
What are you talking about? You're the most beautiful first ladyคุณพูดอะไร คุณเป็นภริยาปธน.สวยที่สุด Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
it's over. It's over.มันจบแล้ว.จบสิ้นกัน.สิ้นสุดแค่นี้ Love/Addiction (2007)
Just until I lose another 20-30 pounds.จนกว่าฉันจะลดนน.สัก 20 - 30 ปอนด์ Zack and Miri Make a Porno (2008)
Mister London, get back in your seat and stop bothering Miss Horan, please.นายลอนดอน กลับไปที่นั่งของเธอด้วย และกรุณาเลิกรบกวนน.ส.ฮอรอนด้วย Doubt (2008)
Professor it's Air Force One.ศาสตราจารย์ นั่นแอร์ฟอร์ซวัน(เครื่อง ปธน.สหรัฐ) 2012 (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top