ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

xerophyte

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -xerophyte-, *xerophyte*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
xerophyte[N] ต้นไม้ในทะเลทราย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
xerophyte(ซี'โรไฟทฺ) n. พืชที่ปรับตัวให้เจริญเติบโตในที่แห้งแล้ง, See also: xerophytic adj. xerophytically adv. xerophyticism n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
xerophyteพืชทนแล้ง [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Japanese-English: EDICT Dictionary
乾生植物[かんせいしょくぶつ, kanseishokubutsu] (n) xerophyte [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 xerophyte \xe"ro*phyte\, n.
   A plant adapted for life with a limited supply of water;
   compare {hydrophyte} and {mesophyte}.
 
   Syn: desert plant, xerophytic plant, xerophile, xerophilous
     plant.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 xerophyte
   n 1: plant adapted for life with a limited supply of water;
      compare hydrophyte and mesophyte [syn: {desert plant},
      {xerophyte}, {xerophytic plant}, {xerophile}, {xerophilous
      plant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top