ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stadia

S T EY1 D IY0 AH0   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stadia-, *stadia*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา stadia มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *stadia*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recession moraine; stadial moraineกองตะกอนธารน้ำแข็งถอยกลับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
stadial moraine; recession moraineกองตะกอนธารน้ำแข็งถอยกลับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like most Laestadians, Isak worked a lot and demanded little.Als echter Laestadianer arbeitete Isak schwer und brauchte wenig. Popular Music (2004)
It was the worst form of it, the Laestadianism without God.Das waren die Schlimmsten: Laestadianer ohne Gott. Popular Music (2004)

CMU English Pronouncing Dictionary
STADIA    S T EY1 D IY0 AH0

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stadium \Sta"di*um\ (st[=a]"d[i^]*[u^]m), n.; pl. {Stadia}
   (st[=a]"d[i^]*[.a]). [L., a stadium (in sense 1), from Gr.
   sta`dion.]
   1. A Greek measure of length, being the chief one used for
    itinerary distances, also adopted by the Romans for
    nautical and astronomical measurements. It was equal to
    600 Greek or 625 Roman feet, or 125 Roman paces, or to 606
    feet 9 inches English. This was also called the {Olympic
    stadium}, as being the exact length of the foot-race
    course at Olympia. --Dr. W. Smith.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: A race course; especially, the Olympic course for
    foot races.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence: A modern structure, with its inclosure, resembling
    the ancient stadium[2], used for athletic games which are
    typically played out-of-doors; such stadiums are usually
    large structures without roofs, though some modern
    stadiums may have a protective dome overhead. It may be
    contrasted with the {arena}, the term commonly used for
    smaller structures at which indoor games are played.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   4. A kind of telemeter for measuring the distance of an
    object of known dimensions, by observing the angle it
    subtends; especially (Surveying), a graduated rod used to
    measure the distance of the place where it stands from an
    instrument having a telescope, by observing the number of
    the graduations of the rod that are seen between certain
    parallel wires (stadia wires) in the field of view of the
    telescope; -- also called {stadia}, and {stadia rod}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top