ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

morel

M ER0 EH1 L   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -morel-, *morel*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My name is Morelli.ครูชื่อมอเรลลี Wild Reeds (1994)
Give my keys to Morelli. Thank him.เอากุญแจไปให้มอเรลลี ขอบคุณมันด้วย Wild Reeds (1994)
People like you. Morelli wants to help.ครูมอเรลลีอยากช่วย เปลี่ยนแปลงคนอย่างนาย Wild Reeds (1994)
morel'm sure.ดีแล้ว Interference (2007)
- Careful with those morels, Elan.- ดูเห็ดโมเรลหน่อย... The Dwarf in the Dirt (2009)
I'm Jennifer Morelli, but at 10:00, I'm "Destiny".ฉัน เจนนิเฟอร์ มอเรลลี่ แต่พอสี่ทุ่มปุ๊บ ฉันจะเป็น "เดสทินี่" You Gotta Get a Gimmick (2010)
Jill Morelli. She's a freelance reporter.จิลล์ มอเรลลี่ เธอเป็นนักข่าวอิสระ Kill Jill (2010)
Target name is Jill Morelli.เป้าหมายชื่อ จิล มอเรลลี่ Kill Jill (2010)
Morelli, you scared the hell out of me!มอเรลลี่ เธอทำให้ฉันตกใจ Kill Jill (2010)
And put out an APB for Jill morelli.ผมส่งประกาศ APB ของ จิล มอเรลลี่ Kill Jill (2010)
I listed morelli as armed and dangerous.ผมระบุว่ามอเรลลี่เป็นอันตรายและมีอาวุธ Kill Jill (2010)
2 highway patrol officers recognized morelliจนท.ลาดตระเวณทางหลวง 2 นายจำมอเรลลี่ได้ Kill Jill (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มะเขือ[n.] (makheūa) EN: aubergine ; eggplant (am.)   FR: aubergine [f] ; morelle [f]
นกคู้ต[n. exp.] (nok khūt) EN: Common Coot ; Eurasian Coot   FR: Foulque macroule [f] ; Foulque noire [f] ; Judelle [f] ; Morelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MOREL    M ER0 EH1 L
MORELL    M AO1 R AH0 L
MORELLA    M AO0 R EH1 L AH0
MORELLI    M AO0 R EH1 L IY0
MORELLO    M ER0 EH1 L OW0
MORELAND    M AO1 R L AH0 N D
MORELOCK    M AO1 R IH0 L AA0 K
MORELOCK    M AO1 R L AA0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
morello    (n) mˈərˈɛlou (m @1 r e1 l ou)
morellos    (n) mˈərˈɛlouz (m @1 r e1 l ou z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
編笠茸[あみがさたけ, amigasatake] (n) morel mushroom [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 morel \mor"el\ (m[o^]r"[e^]l), n. [See {moril}.] (Bot.)
   An edible fungus ({Morchella esculenta}), the upper part of
   which is covered with a reticulated and pitted hymenium. It
   is used as food, and for flavoring sauces. [Written also
   {moril}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 morel \mor"el\, n. [See {morelle}.] (Bot.)
   1. Nightshade; -- so called from its blackish purple berries.
    [Written also {morelle}.]
    [1913 Webster]
 
   2. A kind of cherry. See {Morello}.
    [1913 Webster]
 
   {Great morel}, the deadly nightshade.
 
   {Petty morel}, the black nightshade. See {Nightshade}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 morel
   n 1: any of various edible mushrooms of the genus Morchella
      having a brownish spongelike cap

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 morel /morɛl/
  morello

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top