ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discomposed

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discomposed-, *discomposed*, discompos, discompose
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discomposed[ADJ] ซึ่งกระวนกระวายใจ, See also: ซึ่งร้อนใจ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discomposed (v) dˌɪskəmpˈouzd (d i2 s k @ m p ou1 z d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
乱れる(P);紊れる[みだれる, midareru] (v1,vi) (1) to be disordered; to be disarranged; to be disarrayed; to be disheveled; to be dishevelled; (2) to be discomposed; to be upset; to get confused; to be disturbed; (3) to lapse into chaos (due to war, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discompose \Dis`com*pose"\, v. t. [imp. & p. p. {Discomposed};
   p. pr. & vb. n. {Discomposing}.] [Pref. dis- + compose: cf.
   OF. decomposer, F. d['e]composer.]
   1. To disarrange; to interfere with; to disturb; to disorder;
    to unsettle; to break up.
    [1913 Webster]
 
       Or discomposed the headdress of a prude. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To throw into disorder; to ruffle; to destroy the
    composure or equanimity; to agitate.
    [1913 Webster]
 
       Opposition . . . discomposeth the mind's serenity.
                          --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
   3. To put out of place or service; to discharge; to displace.
    [Obs.] --Bacon.
 
   Syn: To disorder; derange; unsettle; disturb; disconcert;
     agitate; ruffle; fret; vex.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discomposed \Dis`com*posed"\, a.
   Disordered; disturbed; disquieted. -- {Dis`com*pos"ed*ly},
   adv. -- {Dis`com*pos"ed*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discomposed
   adj 1: having your composure disturbed; "looked about with a
       wandering and discomposed air" [ant: {composed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top