ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

delle

D EH1 L   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -delle-, *delle*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cordelle(คาร์เดล') n. เชือกเส้นใยหนัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่นลม[n.] (aenlom) EN: swallow   FR: hirondelle [f]
ช่างปั้น[n.] (chang pan) EN: sculptor ; potter ; modeler ; modeller   FR: sculpteur [m] ; potier [m] ; modeleur [m]
อีแอ่น[n.] (ī-aen) EN: swallow   FR: hirondelle [f]
นกคู้ต[n. exp.] (nok khūt) EN: Common Coot ; Eurasian Coot   FR: Foulque macroule [f] ; Foulque noire [f] ; Judelle [f] ; Morelle [f]
นกนางแอ่น[n.] (nok nāng-aen) EN: swallow   FR: hirondelle [f]
นกนางแอ่นบ้าน[n. exp.] (nok nāng-aen bān) EN: Barn Swallow   FR: Hirondelle rustique [f] ; Hirondelle de cheminée [f] ; Hirondelle des granges [f]
นกนางแอ่นหางลวด[n. exp.] (nok nāng-aen hāng lūat) EN: Wire-tailed Swallow   FR: Hirondelle à longs brins [f]
นกนางแอ่นลาย[n. exp.] (nok nāng-aen lāi) EN: Striated swallow   FR: Hirondelle striolée [f] ; Hirondelle striée [f]
นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เอเซียใต้[n. exp.] (nok nāng-aen mātin phan Ēsīa tāi) EN: Asian House Martin   FR: Hirondelle de Bonaparte [f]
นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เนปาล[n. exp.] (nok nāng-aen mātin phan Nēpān) EN: Nepal House Martin   FR: Hirondelle du Népal [f] ; Hirondelle de Hodgson [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DELLE    D EH1 L
DELLER    D EH1 L ER0
DELLERI    D AH0 L EH1 R IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Delle {f}; Beule {f}; Vertiefung {f} | Dellen {pl}; Beulen {pl}; Vertiefungen {pl}dent | dents [Add to Longdo]
Delle {f}; Vertiefung {f}; Abdruck {m}indentation [Add to Longdo]
Delle {f}buckle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パッパルデッレ[, papparuderre] (n) pappardelle (ita [Add to Longdo]
モデラ[, modera] (n) modeller; modeler [Add to Longdo]
モデラー[, modera-] (n) modeller; modeler [Add to Longdo]
モデレ[, modere] (n) modeler; modeller [Add to Longdo]
改造車[かいぞうしゃ, kaizousha] (n) remodeled car; remodelled car; hot rod [Add to Longdo]
姉様人形[あねさまにんぎょう, anesamaningyou] (n) paper doll modeled after a kimono-clad woman (modelled) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
モデラ[もでら, modera] modeller [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

  delle
   Antillian

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Delle /dɛlə/ 
   dent

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top