ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concatenation

K AH0 N K AE2 T AH0 N EY1 SH AH0 N   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concatenation-, *concatenation*
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
concatenation (n ) การเชื่อมเข้าด้วยกัน, การเชื่อมต่อกัน, การต่อกัน
See also: S. concatenate,

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCATENATION K AH0 N K AE2 T AH0 N EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concatenation (n) kˈɒnkˌætənˈɛɪʃən (k o1 n k a2 t @ n ei1 sh @ n)
concatenations (n) kˈɒnkˌætənˈɛɪʃənz (k o1 n k a2 t @ n ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
縦続[じゅうぞく, juuzoku] (n) concatenation; cascade (connection) [Add to Longdo]
連結[れんけつ, renketsu] (n,vs,adj-na,adj-no) concatenation; coupling; connection; linking; consolidation (e.g. of company accounts); (P) [Add to Longdo]
連結演算子[れんけつえんざんし, renketsuenzanshi] (n) {comp} concatenation operator [Add to Longdo]
連結式[れんけつしき, renketsushiki] (n) {comp} concatenation expression [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
連結[れんけつ, renketsu] link (vs), concatenation, catenation [Add to Longdo]
連結演算子[れんけつえんざんし, renketsuenzanshi] concatenation operator [Add to Longdo]
連結式[れんけつしき, renketsushiki] concatenation expression [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concatenation \Con*cat`e*na"tion\ (-n[=a]"sh[u^]n), n. [L.
   concatenatio.]
   A series of links united; a series or order of things
   depending on each other, as if linked together; a chain, a
   succession.
   [1913 Webster]
 
      The stoics affirmed a fatal, unchangeable concatenation
      of causes, reaching even to the illicit acts of man's
      will.                  --South.
   [1913 Webster]
 
      A concatenation of explosions.      --W. Irving.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concatenation
   n 1: the state of being linked together as in a chain; union in
      a linked series
   2: the linking together of a consecutive series of symbols or
     events or ideas etc; "it was caused by an improbable
     concatenation of circumstances"
   3: a series of things depending on each other as if linked
     together; "the chain of command"; "a complicated
     concatenation of circumstances" [syn: {chain},
     {concatenation}]
   4: the act of linking together as in a series or chain

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top