ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ambages

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ambages-, *ambages*, ambage
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ambages มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ambages*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambages(แอมเบ' เจซ) n. ทางวกวน, การพูดจาอ้อมค้อม (roundabout ways)
ambagious(แอมเล' เจียส) adj. วกวน, อ้อ้มค้อม. -ambagiousness n. (roundabout)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Some cocoa and a sesame bagel.Kakao und Sesambagel. Quiet Minds (2014)
Black coffee, a sesame seed bagel, dry, double toasted.Schwarzer Kaffee, Sesambagel, doppelt getoastet. Ekelhaft. Mr. & Mrs. Mxyzptlk (2017)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gambagaschnäpper {m} [ornith.]Gambaga Spotted Flycatcher [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ambages \Am*ba"ges\, n. pl. [L. (usually in pl.); pref. ambi-,
   amb- + agere to drive: cf. F. ambage.]
   A circuit; a winding. Hence: Circuitous way or proceeding;
   quibble; circumlocution; indirect mode of speech.
   [1913 Webster]
 
      After many ambages, perspicuously define what this
      melancholy is.              --Burton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ambages
   n 1: (archaic) roundabout or mysterious ways of action

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top