ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-sorge-

S AO1 R JH   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sorge, *sorge*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm in this rehabilitation program, trying to prove to Nora Sorgent that I'm an upstanding member of society and not a raging ass-hat.ผมกำลังอยู่ในช่วงควบคุมความประพฤติ แบบว่าพยายามพิสูจน์กับคุณนอร่า ซอเจ้นท์ ว่าผมอยู่ร่วมกับคนปกติได้แล้ว Children Shouldn't Play with Undead Things (2011)
Trying to prove to Nora Sorgent,แบบว่ากำลังพิสูจน์ตัวเอง กับคุณ นอร่า ซอร์เจ้นท์ It Takes Two to Make a Thing Go Wrong (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
SORGE    S AO1 R JH

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sorge {f} | Sorgen {pl} | Sorge haben, dass ...worry | worries | to be worried that ... [Add to Longdo]
Sorge {f}; Schmerz {m}; Klage {f}; Jammer {m} | Sorgen {pl}sorrow | sorrows [Add to Longdo]
Sorge {f}care [Add to Longdo]
Sorge {f}trouble [Add to Longdo]
Sorge {f}alarm [Add to Longdo]
Sorgenfalte {f}worry line [Add to Longdo]
Sorgenkind {n}problem child [Add to Longdo]
Sorgerecht {n} [jur.] (für)custody (of) [Add to Longdo]
sorgen für; umsorgen | sorgend; umsorgend | gesorgt; umsorgt | sorgt; umsorgt | sorgte; umsorgteto care for | caring | cared | cares | cared [Add to Longdo]
sorgen für; sehen nach; umsorgento look after; to see to [Add to Longdo]
sorgen für; achtgeben auf; erledigento take care of [Add to Longdo]
sorgen für; bewirkento ensure [Add to Longdo]
sorgendminding [Add to Longdo]
sorgenfrei; sorgenlos {adj}carefree [Add to Longdo]
sorgenfrei {adv} | sorgenfrei lebenin a carefree manner | to live in a carefree manner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Sorge /zɔrgə/ 
   alarm; care; problem; sorrow; trouble; worry

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top