ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-distrait-

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: distrait, *distrait*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
distrait(ดิสเทร') adj. ซึ่งมีจิตทีไม่อยู่กับเนื้อกับตัว (เพราะความกังวล ความกลัวใจลอย)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
distrait    (j) dˈɪstrˈɛɪ (d i1 s t r ei1)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Distrait \Dis`trait"\, a. [F. See {Distract}.]
   Absent-minded; lost in thought; abstracted.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 distrait
   adj 1: having the attention diverted especially because of
       anxiety [syn: {distracted}, {distrait}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 distrait /distʀɛ/ 
  careless; negligent

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top