ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -餃-, *餃*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[餃, jiǎo, ㄐㄧㄠˇ] stuffed dumplings
Radical: Decomposition: 飠 (shí ㄕˊ)  交 (jiāo ㄐㄧㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] food,  Rank: 8,194

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饺子[jiǎo zi, ㄐㄧㄠˇ ㄗ˙, / ] dumpling; pot-sticker, #7,283 [Add to Longdo]
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, / ] dumplings with meat filling, #17,101 [Add to Longdo]
水饺[shuǐ jiǎo, ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ, / ] dumplings or wonton in broth, #18,652 [Add to Longdo]
蒸饺[zhēng jiǎo, ㄓㄥ ㄐㄧㄠˇ, / ] steamed dumpling, #56,581 [Add to Longdo]
水饺儿[shuǐ jiǎo r, ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 水|水饺, dumplings or wonton in broth [Add to Longdo]
煎饺[jiān jiǎo, ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄠˇ, / ] fried dumpling [Add to Longdo]
虾饺[xiā jiǎo, ㄒㄧㄚ ㄐㄧㄠˇ, / ] prawn dumplings [Add to Longdo]
饺子馆[jiǎo zi guǎn, ㄐㄧㄠˇ ㄗ˙ ㄍㄨㄢˇ, / ] dumpling restaurant [Add to Longdo]
饺饵[jiǎo ěr, ㄐㄧㄠˇ ㄦˇ, / ] dumpling; pot-sticker; same as 子|饺子 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぎょうざ(P);ギョーザ;ギョウザ;チャオズ, gyouza (P); gyo-za ; gyouza ; chaozu] (n) (uk) (チャオズ is from the Chinese word jiaozi) gyoza (crescent-shaped pan-fried dumplings stuffed with minced pork and vegetables); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Gyoza stuffing? I made some gyoza at home but, possibly because I didn't have enough dough, I had some of the filling left over.ぎょうざの具のあまりは?子を家で作りましたが、皮が少なかったせいか、具が少し余ってしまいました。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's, uh, potstickers, peanut noodles...[JA] ええと、子に、 ピーナッツ麺... Childish Things (2016)
I like those noodles, and the dumplings. Well... Whoa![JA] ヌードルと子が好きなんだ おい 何する! The Red Tattoo (2013)
Well, I didn't know if it was a pot sticker night or ice cream.[JA] さて、子パーティでもする? ... か、アイスクリーム。 For the Girl Who Has Everything (2016)
But I don't know if I can sit and smile and eat potstickers and pretend like it is not killing me.[JA] でも、僕は、ここに座り、 笑い、子を食べて、 自分を押さえることが 出来るか分からない。 Childish Things (2016)
You flew me halfway across the world for fried dumplings?[JA] 世界中の中間に飛ばした 揚げ子のために? One Percent (2013)
There's bagfuls of dumplings in the barn.[CN] 子一袋袋掛在庫房裡。 Siberiade (1979)
Let me try one of those[JA] どれ 子ひとつ食ってみっか Swing Girls (2004)
How about some dumplings?[CN] 蝦要不要? Ye jing hun (1982)
- Nastya, come have some dumplings.[CN] - 娜斯佳,來吃些子。 Siberiade (1979)
- Potstickers.[JA] 焼き子だよ。 Solitude (2016)
You want dumplings? I'll treat you to some.[CN] 他想子! Siberiade (1979)
Not cooking' dumplings, are you?[JA] (おじちゃん) 子じゃねえだろうなあ The Mamiya Brothers (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top