ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -碾-, *碾*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[碾, niǎn, ㄋㄧㄢˇ] stone roller; to crush, to roll
Radical: Decomposition: 石 (shí ㄕˊ)  展 (zhǎn ㄓㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] stone,  Rank: 3,684

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[niǎn, ㄋㄧㄢˇ, ] stone roller; millstone, #14,697 [Add to Longdo]
[shuǐ niǎn, ㄕㄨㄟˇ ㄋㄧㄢˇ, ] water mill, #87,969 [Add to Longdo]
[niǎn fáng, ㄋㄧㄢˇ ㄈㄤˊ, ] grain mill, #164,512 [Add to Longdo]
大蒜碎器[dà suàn niǎn suì qì, ㄉㄚˋ ㄙㄨㄢˋ ㄋㄧㄢˇ ㄙㄨㄟˋ ㄑㄧˋ, ] garlic press [Add to Longdo]
[qì niǎn, ㄑㄧˋ ㄋㄧㄢˇ, ] steam roller; steam-driven mill [Add to Longdo]
[niǎn guò, ㄋㄧㄢˇ ㄍㄨㄛˋ, / ] to crush sth by running over it [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
き臼;[ひきうす, hikiusu] (n) quern; hand mill [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I got-a my guns here in the pass and I'll blow him to pieces.[CN] 我在这里有一支枪 我要把他成碎块. The Great Dictator (1940)
Holy Mary, it's crushed him like a focaccia.[CN] 天哪 把他成了香饼 Casanova 70 (1965)
But whoso shall offend one of these little ones which believe in me, it were better for him that a millstone were hanged about his neck, and that he were drowned in the depth of the sea.[JA] しかし私をを信ずるこれらの 小さい者の一人をつまずかせる者は 大きなき臼を 首にかけられ 海の深みに沈められる方が その人の益になる 12 Years a Slave (2013)
never buried in the compost of events.[CN] 从未被耕耘机平过 从未被堆肥淹没过 How the West Was Won (1962)
I'll just watch. Roulette wheels have a way of running over me.[CN] 我只看看 轮盘赌有办法死我 Dead Reckoning (1947)
You could be run over tomorrow, and your picture'll be in the papers with any old story.[CN] 你明天可能被死 你的照片 将成为老故事中的文稿 Touchez Pas au Grisbi (1954)
- I'm scaring off the wolves Wolves, right[CN] 别碎了谷物 我在赶狼 Mother Joan of the Angels (1961)
If I did I would stay 'cause I was born and raised on harvesting work, making flour, all this I know how to do.[CN] 如果我有 我就会留在这 我天生擅长收获、粉 做起来得心应手 Amazonas, Amazonas (1965)
Between a strumpet's legs to lie[CN] 碎那些在床第间的叹息 The Seventh Seal (1957)
crush it under foot.[CN] 她生命得救的时候... 将希望在脚下 The Laughing Woman (1969)
- I'll crush him like a snake.[CN] - 我会把他像蛇一样 Casanova 70 (1965)
They're still coming in, sir. Almost on top of the Italian guns now.[CN] 就要上缴获的意大利火炮了. The Desert Rats (1953)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top