ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

樱桃

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -樱桃-, *樱桃*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
樱桃[yīng táo, ㄊㄠˊ, / ] cherry, #11,488 [Add to Longdo]
樱桃[yīng táo yuán, ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, / ] The Cherry Orchard [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Morello cherries?[CN] 樱桃 The Devil Strikes at Night (1957)
Just bring me the squab with wild rice, asparagus with hollandaise... a small mixed-green salad with a touch of garlic... cherries jubilee, and a double martini.[CN] 我要乳鸽煎茭白,芦笋蛋黄酱... 一小份蔬菜沙拉,加点蒜... 樱桃口味的, 二杯马提尼 The Damned Don't Cry (1950)
Well, how about cherry -?[CN] 樱桃酒怎么样? Romance on the High Seas (1948)
There are some spare mason jars with cherries hidden in the stroller.[CN] 我用空的果酱瓶装了一些樱桃,藏在婴儿车里 The Devil Strikes at Night (1957)
Probably maraschino cherries and stale crackers.[CN] 可能是一些樱桃和过期的饼干 Sabrina (1954)
- Cherry.[CN] - 樱桃味的! A Streetcar Named Desire (1951)
Shiraito, look what I've got for you, Your favorite cherres,[CN] 大姐这是您最爱吃的樱桃 Taki no shiraito (1933)
- Cherry.[CN] - 不,夫人,樱桃味的 A Streetcar Named Desire (1951)
With that mouth you can have anything you want.[CN] 你这樱桃小嘴能哄到任何你想要的东西 ...And God Created Woman (1956)
Lucy went to the stroller to take her morello cherries.[CN] 露丝去婴儿车拿樱桃 The Devil Strikes at Night (1957)
Let me have a cherry too,[CN] 大姐樱桃给我也尝尝儿 Taki no shiraito (1933)
But the story with the cherries, that's in the file.[CN] 但是档案里写了关于樱桃的事 The Devil Strikes at Night (1957)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top