ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

困難

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -困難-, *困難*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
困难[kùn nan, ㄎㄨㄣˋ ㄋㄢ˙, / ] (financial etc) difficulty; problem; issue, #947 [Add to Longdo]
困难在于[kùn nán zài yú, ㄎㄨㄣˋ ㄋㄢˊ ㄗㄞˋ ㄩˊ, / ] the problem is... [Add to Longdo]
面临困难[miàn lín kùn nán, ㄇㄧㄢˋ ㄌㄧㄣˊ ㄎㄨㄣˋ ㄋㄢˊ, / ] to be faced with problems [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
困難[こんなん, konnan] (adj-na,n) difficulty; distress; (P) [Add to Longdo]
困難と闘う;困難と戦う[こんなんとたたかう, konnantotatakau] (v5u) to contend with difficulties [Add to Longdo]
困難に陥れる[こんなんにおとしいれる, konnanniotoshiireru] (exp,v1) to put (a person) in a fix [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The output power of a one square meter solar panel is about one watt, so it is difficult to use solar power on a large scale at present.1平方メートルの太陽光発電パネルの出力は約1ワットであり、今のところ大規模に太陽電力を利用するのは困難である。
It is hard to see the sights of Tokyo in a few days.2、3日で東京見物をすることは困難です。
It is difficult to speak three languages.3カ国語を話すのは困難だ。
We're confident that you are up to the challenge of the new position.あなたなら新しい職での困難にも対処できると確信しています。
I've had no difficulty finding your house.あなたの家を探すのにまったく困難はなかった。
You will have to go through hardship.あなたは困難を経験しなければならないでしょう。
You have to go through many hardships.あなたは多くの困難に絶え抜かねばならない。
A new difficulty presented itself.あらたな困難が現れた。
Overcome all difficulties.あらゆる困難に打ち勝つ。
That's a problem difficult to solve.あれは解決が困難な問題だ。
Some difficulties hindered him from doing it.いくつかの困難があっても彼はそれをすることができなかった。
We hung on in spite of all the troubles.いろいろ困難はあったがわれわれはがんばり続けた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am proud of this makeup.[CN] 我克服困難完成了作品 All That Glitters (2015)
Plus, most of you are broke.[CN] 雖然前方困難重重 但是你們是全球最頂尖的人才 Captain America: Civil War (2016)
I must admit, I am pretty hard to miss.[JA] 確かに 騙すのは困難だな Welcome to Murphytown (2016)
I heard her call him Ginger.[CN] 說那姑娘有困難 Start Digging (2016)
Last or next to last right now. We're really hoping to get to We're really hoping to get to the detour and somebody is[CN] 我們真的希望到了繞道那兒後 有隊伍遇到困難 I Got the Smartest Dude (2015)
And what aspect of regaining normalcy after losing someone... was the most difficult?[JA] 誰かを失った後に 正常性を回復するのは... 最も困難ことだった? The Discovery (2017)
Let that little keepsake be a reminder to you... that no matter what challenges you face, no matter how far away I might seem...[CN] 讓那個小信物提醒你... 不論哪種困難,不管我離你多遠... Mr. Peabody & Sherman (2014)
They have a problem in their accounts department.[CN] 他們會計部門有點困難 Brooklyn (2015)
I wonder what would happen to that new life if all the people around here, cops, knew what you did 12 years ago?[CN] 呃 當你說出那樣的暗號時感覺有點委屈困難 不過我懂那個意思 Ex Communication (2015)
It was a very difficult time for us as a family.[JA] 家族としてはとても 困難な時期でした Imminent Risk (2017)
She rolls with any punch that comes her way,"[JA] どんな困難にも対処出来るの After Porn Ends 2 (2017)
So, travel will be difficult.[CN] 因此 進程將很困難 Hitman: Agent 47 (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
困難[こんなん, konnan] Schwierigkeit, Muehsal [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top