หรือคุณหมายถึง thankfulneß?
Search result for

thankfulness

(5 entries)
(0.0076 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thankfulness-, *thankfulness*, thankfulnes
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กตเวทิตา[N] gratitude, See also: thankfulness, appreciation, gratefulness, Example: บุตรและธิดาทั้งหลายต้องมีกตเวทิตาคือตอบแทนพระคุณของท่าน โดยเลี้ยงดูอุปการะท่านให้มีความสุข, Thai definition: ความเป็นผู้สนองคุณท่าน
ความกตัญญู[N] gratitude, See also: thankfulness, Syn. ความรู้คุณ, กตเวทิตา, Ant. การเนรคุณ, Example: มนุษย์เราต้องมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thankfulness    (n) (th a1 ng k f @ l n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thankful \Thank"ful\, a. [AS. [thorn]ancfull.]
   1. Obtaining or deserving thanks; thankworthy. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Ladies, look here; this is the thankful glass
       That mends the looker's eyes; this is the well
       That washes what it shows.      --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   2. Impressed with a sense of kindness received, and ready to
    acknowledge it; grateful.
    [1913 Webster]
 
       Be thankful unto him, and bless his name. --Ps. c.
                          4.
    [1913 Webster] -- {Thank"ful*ly}, adv. --
    {Thank"ful*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thankfulness
   n 1: warm friendly feelings of gratitude [syn: {gratefulness},
      {thankfulness}, {appreciativeness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top