ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

talking head

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -talking head-, *talking head*, talking hea
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
talking head[SL] ผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know what the talking heads are saying?คุณรู้เรื่องที่เขาพูดถึงกันมั๊ย? 24: Redemption (2008)
Oh, just shooting a talking head or did you want me to be the only one who didn't have one?ฉันแค่กำลังพูดกับกล้องน่ะ หรือเธออยากให้ฉันเป็นคนเดียว ที่ไม่ได้ทำแบบนั้น? Intermediate Documentary Filmmaking (2011)
And none of the experts or leaders or talking heads had a clue it was coming.และไม่มีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้นำ หรือ หัวพูดมีเงื่อนงำมันก็มา The Big Short (2015)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  talking head
      n 1: a talker on television who talks directly into the cameras
           and whose upper body is all that is shown on the screen

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top