ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sylvan

S IH1 L V AH0 N   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sylvan-, *sylvan*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sylvan[N] ผู้อาศัยอยู่ในป่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sylvan(ซิล'เวิน) adj. เกี่ยวกับป่า,มีต้นไม้มากมาย,ทำด้วยต้นไม้หรือกิ่งไม้. n. บุคคลที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่า,นางไม้,เทพารักษ์., Syn. silvan,silvan

English-Thai: Nontri Dictionary
sylvan(adj) มีต้นไม้มาก,ร่มรื่น,อยู่ในป่า,เป็นป่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a Sylvan theme.It's a Sylvan theme. Brown Shag Carpet (2015)
Sylvan theme. All right. Cool, I guess.I guess. Brown Shag Carpet (2015)
Well, I like the Sylvan theme.I like the Sylvan theme. Brown Shag Carpet (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีโป่ง[n. exp.] (phī pōng) EN: sylvan spirit   

CMU English Pronouncing Dictionary
SYLVAN S IH1 L V AH0 N
SYLVANA S IH0 L V AE1 N AH0
SYLVANIA S IH0 L V EY1 N IY0 AH0
SYLVANUS S IH1 L V AH0 N IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sylvan (j) sˈɪlvən (s i1 l v @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
トランシルバニア[, toranshirubania] (n) Transylvania [Add to Longdo]
ペンシルベニア(P);ペンシルバニア[, penshirubenia (P); penshirubania] (n) Pennsylvania; (P) [Add to Longdo]
ペンシルベニア・ダッチ;ペンシルベニアダッチ[, penshirubenia . dacchi ; penshirubeniadacchi] (n) Pennsylvania Dutch; Pennsylvania German [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Silvan \Sil"van\, a. [L. silva, less correctly sylva, a wood or
   grove, perh. akin to Gr. "y`lh; cf. L. Silvanus Silvanus the
   god of woods: cf. F. sylvain silvan. Cf. {Savage}.]
   Of or pertaining to woods; composed of woods or groves;
   woody. [Written also {sylvan}.]
   [1913 Webster]
 
      Betwixt two rows of rocks, a silvan scene
      Appears above, and groves forever green. --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sylvan \Syl"van\, n. [Sylva + furfuran.] (Chem.)
   A liquid hydrocarbon obtained together with furfuran (tetrol)
   by the distillation of pine wood; -- called also {methyl
   tetrol}, or {methyl furfuran}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sylvan \Syl"van\, a. [See {Silvan}, a.]
   1. Of or pertaining to a sylva; forestlike; hence, rural;
    rustic.
    [1913 Webster]
 
       The traditional memory of a rural and a sylvan
       region . . . is usually exact as well as tenacious.
                          --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   2. Abounding in forests or in trees; woody.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sylvan \Syl"van\, n. [L. Sylvanus, better Silvanus. See
   {Silvan}, a.]
   A fabled deity of the wood; a satyr; a faun; sometimes, a
   rustic.
   [1913 Webster]
 
      Her private orchards, walled on every side,
      To lawless sylvans all access denied.  --Pope.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sylvan
   adj 1: relating to or characteristic of wooded regions; "a shady
       sylvan glade" [syn: {sylvan}, {silvan}]
   n 1: a spirit that lives in or frequents the woods [syn:
      {sylvan}, {silvan}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top