ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

surfboarding

S ER1 F B AO2 R D   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surfboarding-, *surfboarding*, surfboard
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา surfboarding มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *surfboarding*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surfboard[N] กระดานโต้คลื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
surfboard(เซิร์ฟ'บอร์ด) n. กระดานโต้คลื่น
surfboarding(เซิร์ฟ'บอร์ดดิง) n. การเล่นกระดานโต้คลื่น., Syn. surfing,surfriding n., See also: surfboarder n.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Surfboardsกระดานโต้คลื่น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Girls need new surfboards or boogie boards or something for spring break.เด็กๆต้องมีเซิร์ฟบอร์ด หรือบูกี้บอร์ดสำหรับช่วงปิดเทอม The Devil Wears Prada (2006)
Well, a winner is somebody who doesn't knock me off my surfboard, break it when I'm trying to get some big waves especially Tank, he is definitely not a winner.ผู้ชนะ คือใครก็ได้ ที่ไม่ กระแทกผมตกกระดาน หรือ ทำกระดานผมพังเมื่อเจอคลื่นใหญ่ ๆ โดยเฉพาะ แท๊ง เขาไม่ใช่ ผู้ชนะแน่ ๆ Surf's Up (2007)
The ancient Hawaiians believe that mana, or heart, was transfered into the surfboard as you shaved it.คนฮาวายโบราณ เชื่อว่า มานา หรือ หัวใจ จะถูกฝังเข้าไปในกระดาน ที่เราทำมัน Surf's Up (2007)
My dream surfboard is pretty powerful you can add a lot of attachments to it like a grenade launcher attachment.ฝันของฉัน กระดานโต้คลื่น คือสุดยอด คุณสามารถใส่อะไรลงไปได้เยอะแยะ เหมือนบรรจุกระสุน Surf's Up (2007)
Hey, can we get a shot of you on your surfboard...เฮ้ เรามาลอง กระดานของนายกันหน่อย Surf's Up (2007)
It looked like a man, but completely covered in silver, and it flew this, like surfboard-type thing.มันดูคล้ายคนแต่ ปกคลุมด้วยสารสีเงิน และมันบิน เหมือน... ...เซิฟบอร์ด (กระดานโต้คลื่น) ฉันรู้ว่ามันบ้า Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
How can I possibly discuss with Stan Lee the scientific foundations for interstellar flight on a silver surfboard when part of my brain will be scanning his face for signs of contagious skin disease?แล้วทีนี้ฉันจะคุย กับสแตน ลีเรื่อง สถาบันวิทยาศาสตร์ สำหรับการบินอวกาศ บนกระดานเงินได้ยังไง The Excelsior Acquisition (2010)
I pulled him out of a burning van, and he still treats me like I'm that guy on the boardwalk who draws cartoons of tourists holding surfboards...นี่อะไร ประวัติทางการแพทย์ ของ ลูคัส วินนิค มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ขั้น 4 No Ordinary Sidekick (2010)
Matching lovebirds! A surfboard? !นกคู่รัก กระดานโต้คลื่น Fae-nted Love (2012)
Yeah, maybe when you can stay on your surfboard for more than eight seconds, we'll talk about that.อาจใช้ได้ ถ้านายยืนบนเซิร์ฟบอร์ด ได้นานกว่า 8 วินาที Guadalajara Dog (2013)
- Surfboards.- Surfboards. Twilight Zone: The Movie (1983)
Surfboard!SurfboardClass of Nuke 'Em High Part 3: The Good, the Bad and the Subhumanoid (1994)
Ifyou give me that gold stick, you can shave my head... wax my legs and use me for a surfboard.Wenn du mir den Goldstab gibst, kannst du mich kahl scheren... meine Beine einwachsen und mich als Surfboard verwenden. The Mummy Returns (2001)
I filled 16 huge trash bags with cigarette butts, candy wrappers... chicken buckets, tires... an old smashed up TV... and an old surfboard with a shark bite through it... and one book on tape, Growing up Purple, Biography Of Barney The Dinosaur.Ich sammelte 16 Riesensäcke Zigarettenstummel, Bonbonpapier, Hähnchentüten, Reifen und alte Fernseher ein, ein altes Surfboard mit einem Haibiss und ein Hörbuch "Growing up Purple, Biography Of Barney The Dinosaur". You've Got Mail (2001)
Girls need new surfboards or boogie boards or something for spring break.Die Mädchen brauchen neue Surfboards... oder Boogieboards. Irgendwas für die Osterferien. The Devil Wears Prada (2006)
Tell LJ... tell him I said there'll be a surfboard with his name on it.Sag LJ... sag ihm, dort wird's ein Surfboard mit seinem Namen darauf geben. Buried (2006)
I'll get it out the surfboard fund.Ich nehm's aus dem Surfboard-Fond. Episode #5.12 (2008)
He remembers seeing a silver Escalade with a surf rack leaving around the time of the murder.Er erinnert sich, dass ein silbernen Escalade mit einem Gestell für Surfboards zur Zeit des Mordes wegfuhr. Anonymous (2010)
There's got to be more than one silver Escalade with a surf rack in L. A. Dozens.Es wird mehr als einen silbernen Escalade mit einem Gestell für Surfboards in L.A geben. Dutzende. Anonymous (2010)
- Lay it across the back so her... surfboard doesn't scratch my Bentley.- Leg es auf den Rücken ,sodass das Surfboard nicht mein Bentley schrammt. They're Playing Her Song (2010)
Did your daddy buy you an antique surf board?Hat dein Daddy dir ein antikes Surfboard gekauft? Blue Crush 2 (2011)
At first it was just a couple of tents and some surf boards.Zuerst gab es nur ein paar Zelte und Surfboards. Blue Crush 2 (2011)
Did you get that wax for your surfboard?Hast du dieses Wachs für dein Surfboard bekommen? Charlie and the Hit and Run (2013)
So they just got rid of the surfboards.Also mussten sie nur die Surfboards loswerden. Charlie and the Hit and Run (2013)
i don't draw giant-head people on surfboards!Ich male keine Leute mit Riesenköpfen auf Surfboards! M.E. Time (2013)
It involves a trained Guatemalan kinkajou, a Bolshoi Ballet prima ballerina and Olympic gold medalist Duke Kahanamoku's surfboard.Es kommt ein trainierter guatemalischer Kinkajou vor, eine Bolschoi-Ballet-Primaballerina, und das Surfboard des olympischen Goldgewinners Duke Kahanamoku. No Questions Asked (2013)
I just, you know, love all these precious little updates about you and Dr. surfboard.Ich warte darauf, ein Update von dir und Dr. Surfboard zu bekommen. Friend Request (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดานโต้คลื่น[N] surfboard, Example: พ่อเล่นกระดานโต้คลื่นในทะเลอย่างสนุกสนาน, Count unit: แผ่น, Thai definition: กระดานที่มีลักษณะแคบและยาว ใช้เล่นบนคลื่น โดยผู้เล่นยืนทรงตัวบนแผ่นกระดานแล้วให้คลื่นหนุนเคลื่อนไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดานโต้คลื่น[X] (kradān tō khleūn) EN: surfboard   FR: planche de surf [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SURFBOARD    S ER1 F B AO2 R D
SURFBOARDS    S ER1 F B AO2 R D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surfboard    (n) sˈɜːʴfbɔːd (s @@1 f b oo d)
surfboards    (n) sˈɜːʴfbɔːdz (s @@1 f b oo d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冲浪板[chōng làng bǎn, ㄔㄨㄥ ㄌㄤˋ ㄅㄢˇ, / ] surfboard; paddleboard [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Surfbrett {n} [sport]surfboard [Add to Longdo]
Wellenreiterbrett {n} | Wellenreiterbretter {pl}surfboard | surfboards [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サーフボード[, sa-fubo-do] (n) surfboard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 surfboarding
   n 1: the sport of riding a surfboard toward the shore on the
      crest of a wave [syn: {surfing}, {surfboarding},
      {surfriding}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top