ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suck up to

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suck up to-, *suck up to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suck up to[PHRV] พยายามทำให้ชื่นชอบด้วยการยอมทำตามหรือเชื่อฟัง, Syn. make up to, play up to

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Suck up to him and squeeze all his gold out of himดูดเข้าไปและคั้นเอาทองออกมา Spirited Away (2001)
Don't suck up to her.อย่าประจบเธอนะ Shut Up, Dr. Phil (2011)
You have no reason to suck up to me anymore.คุณไม่มีเหตุผล ที่จะประจบอีกต่อไป Any Moment (2012)
The only reason we're here is 'cause you wanted to suck up to Brick.เหตุผลที่เรามาที่นี่ ก็เพราะคุณอยากจะทำคะแนนจากบริค Last Whiff of Summer: Part 1 (2012)
Don't suck up to me.ไม่ต้องเอามาใจฉัน The Great Unknown (2013)
You know, Mr. Winger, your pathetic attempts to suck up to me are a wee bit transparent.รู้มั้ย คุณวิงเกอร์ ความพยายามอันน่าสมเพชของคุณ ในการโน้มน้าวผมมันชักจะชัดขึ้นทุกที Intro to Knots (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปั้นจิ้มปั้นเจ๋อ[V] suck up to, See also: play the toady, be sycophantic, servile flatter, Syn. เสนอหน้า, Example: อย่ามาปั้นจิ้มปั้นเจ๋ออยู่ตรงนี้จะไปไหนก็ไปผู้ใหญ่เขาจะคุยกัน, Thai definition: เสนอหน้าเข้าไปรับใช้เป็นเชิงประจบ
ปั้นจิ้มปั้นเจ๋อ[V] suck up to, See also: play the toady, be sycophantic, servile flatter, Syn. เสนอหน้า, Example: อย่ามาปั้นจิ้มปั้นเจ๋ออยู่ตรงนี้จะไปไหนก็ไปผู้ใหญ่เขาจะคุยกัน, Thai definition: เสนอหน้าเข้าไปรับใช้เป็นเชิงประจบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สอพลอ[v.] (søphlø) EN: fawn on ; flatter ; curry flavour ; suck up to ; lick one's boots   FR: flatter bassement ; flagorner (litt.) ; lécher les bottes (à qqn) (fam.) ; lécher le cul (à qqn) (vulg.)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おべっかを使う[おべっかをつかう, obekkawotsukau] (exp,v5u) (See おべっか) to suck up to; to curry up to someone [Add to Longdo]
よいしょ;よいっしょ[, yoisho ; yoissho] (int) (1) (expression of) effort or strain; Yo-heave-ho!; (vs) (2) to butter up; to suck up to [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top