ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

queasy

K W IY1 Z IY0   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -queasy-, *queasy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
queasy[ADJ] คลื่นไส้, See also: คลื่นเหียน, วิงเวียน, Syn. nauseous, sick, uneasy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
queasy(ควี'ซี) adj. คลื่นเหียนอาเจียน,อึดอัดใจ,ไม่สบายใจ, See also: queasily adv. queasiness n., Syn. queazy,nauseated

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I still feel queasy thinking about what "A"ชั้นยังรู้สึกไม่มั่นคง ยังคิดเกี่ยวกับ "A" อยู่ Picture This (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ลม[adj.] (khīlom) EN: liable to faint ; squeamish ; queasy   FR: nauséeux
ขี้ตื่น[v.] (khīteūn) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy   FR: être facilement impressionable
คลื่นเหียน[v.] (khleūnhīen) EN: feel queasy   FR: avoir des nausées
คลื่นไส้[v.] (khleūnsai) EN: feel queasy ; be/feel nauseated ; be squeamish ; nausea ; feel sick   FR: avoir des nausées
มวน[v.] (mūan) EN: be colicky ; have a queasy feeling in the stomach ; have angina   

CMU English Pronouncing Dictionary
QUEASY K W IY1 Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
queasy (j) kwˈiːziː (k w ii1 z ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
heikel {adj} | heikeler | am heikelstenqueasy | queasier | queasiest [Add to Longdo]
unwohl; mulmig; übel {adj} | ein mulmiges Gefühlqueasy | a queasy feeling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
むかむか[, mukamuka] (adv,n,vs) (on-mim) nausea; queasy; surge of anger; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Queasy \Quea"sy\, a. [Icel. kweisa pain; cf. Norw. kveis
   sickness after a debauch.]
   1. Sick at the stomach; affected with nausea; inclined to
    vomit; qualmish.
    [1913 Webster]
 
   2. Fastidious; squeamish; delicate; easily disturbed;
    unsettled; ticklish. " A queasy question." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Some seek, when queasy conscience has its qualms.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 queasy
   adj 1: causing or able to cause nausea; "a nauseating smell";
       "nauseous offal"; "a sickening stench" [syn:
       {nauseating}, {nauseous}, {noisome}, {queasy},
       {loathsome}, {offensive}, {sickening}, {vile}]
   2: feeling nausea; feeling about to vomit [syn: {nauseated},
     {nauseous}, {queasy}, {sick}, {sickish}]
   3: causing or fraught with or showing anxiety; "spent an anxious
     night waiting for the test results"; "cast anxious glances
     behind her"; "those nervous moments before takeoff"; "an
     unquiet mind" [syn: {anxious}, {nervous}, {queasy}, {uneasy},
     {unquiet}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top