ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

picturing

P IH1 K CH ER0 IH0 NG   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -picturing-, *picturing*, pictur
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She was too busy picturing herself as Mrs. Lenny Hair Band.มัวแต่คาดฝันว่าตัวเอง เป็นคุณนายเลนนี่ ขาร็อค The Perfect Man (2005)
Actually, I was... picturing you soaking wet with all of your clothes on.จริง ๆ แล้ว ผมกำลัง.. นึกภาพคุณ เวลาที่เสื้อผ้าของคุณเปียก Awake (2007)
I hadn't been picturing you that way, but it's a nice image.ผมไม่เคยคิดว่าคุณจะเป็นแบบนั้นเลย แต่มันก็ดีน่ะ The Ugly Truth (2009)
I am picturing a dashing young general.ชั้นกำลังนึกภาพ a คนธรรมดาทั่วไป Princess Protection Program (2009)
- guess you were picturing a different scenario.ฉันทำตามวิถีของฉัน The Getaway (2009)
Rita's picturing her life without me, and I can't picture mine without her...ริต้าวาดภาพชีวิตเธอ โดยไม่มีฉัน และชั้น ไม่สามารถวาดภาพชีวิตฉัน โดยไม่มีเธอ If I Had a Hammer (2009)
I can't help picturing small birds laying sulfurous eggs in there, and I find it disgusting.ฉันนึกภาพเห็น นกตัวเล็กๆทำรังบนนั้น ฉันว่ามันน่าทุเรศ Throwdown (2009)
Finn kept sticking his tongue out, and I couldn't stop picturing him licking stuff.ฟินน์แลบลิ้นตลอด กวนใจฉันมาก Theatricality (2010)
I spend large segments of each day picturing you choking on food.ฉันเคยนึกภาพนาย อาหารติดคอ Journey to Regionals (2010)
I'm picturing giant space lasers.ผมจินตนาการว่าคงจะมีแต่แสงเลเซอร์ยักษ์ อยู่้เต็มไปหมด Full Measure (2010)
I think he was picturing making out with her.หนูคิดว่าเค้าคงจินตนาการ ว่าเค้ากำลังมีอะไรกับเธอ Never Been Kissed (2010)
Now that's what I'm picturing.ตอนนี้ฉันนึกออกละ Never Been Kissed (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
PICTURING    P IH1 K CH ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
picturing    (v) pˈɪktʃərɪŋ (p i1 k ch @ r i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Picture \Pic"ture\, v. t. [imp. & p. p. {Pictured}; p. pr. & vb.
   n. {Picturing}.]
   To draw or paint a resemblance of; to delineate; to
   represent; to form or present an ideal likeness of; to bring
   before the mind. "I . . . do picture it in my mind."
   --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      I have not seen him so pictured.     --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 picturing
   n 1: visual imagery [syn: {picturing}, {envisioning}]
   2: visual representation as by photography or painting [syn:
     {pictorial representation}, {picturing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top