Search result for

module

   
Languages
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -module-, *module*
Some results are hidden.
configure
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
module(n) เกณฑ์ในการวัด, See also: มาตรฐานในการวัด
module(n) หลักสูตรการศึกษา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
module(มอด'ดิวล์) n. เกณฑ์วัด,

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
moduleส่วนจำเพาะ, มอดูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
moduleมอดูล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moduleโมดูล, Example: การเอาเซลล์หน่วยย่อยๆ มาต่อรวมกันให้เป็นหน่วยใหญ่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Moduleโมดูล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And that will entitle you to reserve one of the first of the transCendenZ game modules at a seriously discounted price.ใช่ และมันจะให้ชื่อ คุณเป็นกลุ่มแรกที่ eXistenZ (1999)
Freon-cooled, reconfigurable 30-teraflop architecture with modules for cryptanalysis and video processing.ระบายความร้อนแบบฟรีออน สถาปัตยกรรม 30 เทอระฟล็อบ กับหน่วยวิเคราะห์การเข้ารหัส และการประมวลผลวิดีโอ Chuck Versus the Cougars (2008)
750lbs. of torque with sequential module port fuel injection.แรงบิด700ปอนด์ พร้อมระบบหัวฉีดอิสระ Death Race (2008)
There should be an R-6 interface module on the back of your comm device.มีอุปกรณ์เชื่อมต่อ NR-6 อยู่ในกระเป๋าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
There were literally thousands of different theories as to why the ship seemed inoperable, and what was speculated was that the command module had detached itself from the main ship, and then somehow mysteriously became lost.มีตัวอักษรเขียนไว้เยอะแยะ และมีทฤษฎีเป็นพันๆ ที่บอกว่าทำไมยานของมันดูเหมือนจะใช้ไม่ได้ และที่คาดเดาไว้ก็คือ ยานส่วนควบคุมถูกแยกออกจากยานแม่ District 9 (2009)
Look. There's a command module in orbit right now.ฟังนะ มีคำสังใหกำลังโคจรอยู Planet 51 (2009)
The damaged module from the rest.ตัวที่เสียหายออกมา Sabotage (2010)
Sophia and I will retrieve the key module tomorrow.โซเฟียกับผมจะเอามอดูลกลับคืนมาพรุ่งนี้ Your World to Take (2010)
Once she's retrieved the module and you've...เมื่อเธอได้มอดูลกลับคืนมา คุณต้อง... Your World to Take (2010)
Actually, I did this zoology module at uni.จริงๆแล้ว ฉันเคยเรียนเรื่องสวนสัตว์วิทยาในมหา'ลัย Attack the Block (2011)
Does Sophia know what we plan on using the module for?โซเฟียรู้รึเปล่าว่าเราวางแผนจะใช้โมดูลทำอะไร? And Then There Were More (2011)
It's actually a separate module with its own self-contained life support.ที่จริงแล้วมันเป็นยานแยกส่วน เพียบพร้อมด้วยเครื่องยังชีพอยู่ในตัวเอง Prometheus (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มอดูลัส[mødūlas] (n) EN: modulus  FR: module [ m ]
หน่วย[nūay] (n) EN: unit ; squad ; corps ; outfit ; group ; division ; department  FR: unité [ f ] ; section [ f ] ; division [ f ] ; module [ m ]
หน่วยการเรียนรู้[nūay kān rīenrū] (n, exp) FR: module d'enseignement [ m ] ; unité d'enseignement [ m ]
ยาน[yān] (n) EN: vehicle ; craft ; conveyance  FR: véhicule [ m ] ; engin (de transport) [ m ] ; vaisseau [ m ] ; sonde [ f ] ; module [ m ]
ยานอะพอลโล[yān Aphøllō] (n, exp) FR: module Apollo [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
module
modules

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
module
modules

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Modulbibliothek { f }module library [Add to Longdo]
Modul { n } | Module { pl }module | modules [Add to Longdo]
Modulsteckplatz { m } | Modulsteckplätze { pl }module slot | module slots [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
モジュール[moju-ru] (n) module #6,678 [Add to Longdo]
アドオンモジュール[adoonmoju-ru] (n) add-on module [Add to Longdo]
インタフェースモジュール[intafe-sumoju-ru] (n) { comp } interface module [Add to Longdo]
オブジェクトモジュール[obujiekutomoju-ru] (n) { comp } object module [Add to Longdo]
カートリッジテープドライブモジュール[ka-torijjite-pudoraibumoju-ru] (n) { comp } cartridge tape drive module [Add to Longdo]
コマンドモジュール[komandomoju-ru] (n) command module [Add to Longdo]
コンパイル済みモジュール[コンパイルすみモジュール, konpairu sumi moju-ru] (n) { comp } precompiled module [Add to Longdo]
コンパイル単位[コンパイルたんい, konpairu tan'i] (n) { comp } source module; compilation unit [Add to Longdo]
ソースモジュール[so-sumoju-ru] (n) { comp } source module [Add to Longdo]
データモジュール[de-tamoju-ru] (n) { comp } data module [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インタフェースモジュール[いんたふぇーすもじゅーる, intafe-sumoju-ru] interface module [Add to Longdo]
オブジェクトモジュール[おぶじえくともじゅーる, obujiekutomoju-ru] object module [Add to Longdo]
コンパイル済みモジュール[コンパイルすみモジュール, konpairu sumi moju-ru] precompiled module [Add to Longdo]
コンパイル単位[コンパイルたんい, konpairu tan'i] source module, compilation unit [Add to Longdo]
ソースモジュール[そーすもじゅーる, so-sumoju-ru] source module [Add to Longdo]
データモジュール[でーたもじゅーる, de-tamoju-ru] data module [Add to Longdo]
プログラム単位[プログラムたんい, puroguramu tan'i] module, program unit [Add to Longdo]
モジュール[もじゅーる, moju-ru] module, program unit [Add to Longdo]
モジュール手続[モジュールてつづき, moju-ru tetsuduki] module procedure [Add to Longdo]
モジュール副プログラム[モジュールふくプログラム, moju-ru fuku puroguramu] module subprogram [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Module \Mod"ule\, n. [F., fr. L. modulus a small measure, dim.
   of modus. See {Mode}, and cf. {Model}, {Modulus}, {Mold} a
   matrix.]
   1. A model or measure.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) The size of some one part, as the diameter of
    semi-diameter of the base of a shaft, taken as a unit of
    measure by which the proportions of the other parts of the
    composition are regulated. Generally, for columns, the
    semi-diameter is taken, and divided into a certain number
    of parts, called minutes (see {Minute}), though often the
    diameter is taken, and any dimension is said to be so many
    modules and minutes in height, breadth, or projection.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Module \Mod"ule\, v. t. [See {module}, n., {Modulate}.]
   To model; also, to modulate. [Obs.] --Sandys. --Drayton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 module
   n 1: one of the inherent cognitive or perceptual powers of the
      mind [syn: {faculty}, {mental faculty}, {module}]
   2: detachable compartment of a spacecraft
   3: computer circuit consisting of an assembly of electronic
     components (as of computer hardware)
   4: a self-contained component (unit or item) that is used in
     combination with other components

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Module /moːduːlə/ 
  modules

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top