ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

live well

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -live well-, *live well*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
live well[PHRV] ดำเนินชีวิตอย่างสุขสบายหรือหรูหรา, Syn. live high
live well[PHRV] ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณธรรม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He still live well andแล้วไอ้เนี๋ย มันดีกว่าฉันเปล่าล่ะ Sex Is Zero (2002)
You couldn't just go back to your swamp.. and live well enough alone.นายจะไม่ได้กลับไปอยู่หนองน้ำของนาย และอยู่อย่างสบาย ๆ ซะแล้ว Shrek 2 (2004)
You can live well at some other places, too.นายจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ Flowers for My Life (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
live wellBelieve well and live well.
live wellThey die well that live well.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อยู่ดีกินดี[V] live well, See also: live well-off, live in plenty, live a good life, enjoy a happy life, have the good things, Syn. สุขสบาย, Ant. อดมื้อกินมื้อ, อดอยาก, Example: เมื่อไรประเทศไทยจะไปถึงจุดหมายตรงที่ทุกคนอยู่ดีกินดี มีความสุขตามอัตภาพ, Thai definition: มีความสุขสบาย
กินอยู่พูวาย[V] live in clover, See also: live well, live in luxury, live in comfort, have an abundance, Example: ปัจจุบันนี้เขากินอยู่พูวายแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อน, Thai definition: กินอย่างอิ่มหนำสำราญ

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top