Search result for

lanes

L EY1 N Z   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lanes-, *lanes*, lane
Some results are hidden.
configure
Language
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Count Dooku's droid army has seized control of the major hyperspace lanes separating the Republic from the majority of its clone army.กองทัพดรอยด์ของเคาท์ดูกู ได้เข้ายึดครองเส้นทางอวกาศสายหลักๆ เป็นการตัดขาดสาธารณรัฐ จากกองทัพโคลนส์ส่วนใหญ่ Star Wars: The Clone Wars (2008)
The Hutts control the Outer Rim and we'll need their space lanes in order to move our troops.พวกฮัตต์ควบคุมบริเวณขอบนอก และเราต้องใช้เส้นทางนั้นในการเคลื่อนกองกำลัง Star Wars: The Clone Wars (2008)
ALTERNATE MERGES? MULTIPLE LANES FUNNELED DOWN TO ONE.ที่พวกนี้ทำให้เขาได้จัดฉากการเผชิญหน้า Normal (2008)
Are there former shipping lanes somebody could have studied in advance?มีเส้นทางขนส่งสินค้า - ที่ใครอาจวางแผนใช้ To Hell... And Back (2009)
♪ Fast lanes switching' lanes with a car up on my side ♪โฉบเลนซ้ายเลนขวา กับรถคันข้างๆ Prom Queen (2011)
It's like two lanes of traffic merging into one. It takes time.เหมือนรถ 2 เลนเบียดเข้าเลนเดียว มันติด Friends with Benefits (2011)
Don't change lanes too often.อย่าเปลี่ยนเลนบ่อยเกินไป Half a World Away (2011)
All vehicles, please proceed slowly in assigned lanes and prepare for vehicle inspection.ทั้งหมด entrancee กรุณาเงินช้าลงในช่องด้านข้าง และเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบยานพาหนะ We're the Millers (2013)
It's going to start to change around their lanes completely now.พวกเขาเริ่มสลับตำแหน่งภายในเลนกันแล้ว Free to Play (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lanesThe town has many narrow lanes.
lanesWe came to a place where the road branched into two lanes.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลำ[lam] (n) EN: [classifier : boats ; ships ; watercraft ; airplanes ; long round hollow objects (bamboo, stems, sugarcanes, ...)]  FR: [classificateur : bateaux ; embarcations ; avions ; fusées ; objets arrondis, allongés et creux (bambous, cannes à sucre, tiges, troncs ...)]
ระนาบร่วมเส้นตรง[ranāp ruam sentrong] (n, exp) EN: collinear planes
เส้นทางเดินเรือ[senthāng doēnreūa] (n, exp) EN: sea lanes ; shipping lanes ; shipping route  FR: route maritime [f] ; voie maritime [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LANES L EY1 N Z
LANESE L AA0 N EY1 Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lanes (n) lˈɛɪnz (l ei1 n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーゴカルト[ka-gokaruto] (n) cargo cult (Melanesian belief system) [Add to Longdo]
メラネシア人[メラネシアじん, meraneshia jin] (n) Melanesian (people) [Add to Longdo]
器物損壊[きぶつそんかい, kibutsusonkai] (n) (in law) property damage (not including ships, buildings, planes and documents) [Add to Longdo]
出隅;出角[ですみ;でずみ, desumi ; dezumi] (n) (See 入隅) external corner angle of two walls, planes, etc. [Add to Longdo]
乗り継ぐ;乗継ぐ[のりつぐ, noritsugu] (v5g,vt) to connect (with a different flight); to make a (flight) connection; to change (planes, trains, etc.) [Add to Longdo]
側路[そくろ, sokuro] (n) access lanes (e.g. on a freeway); service road; bypass [Add to Longdo]
台直し鉋;台直しかんな[だいなおしかんな, dainaoshikanna] (n) plane with a blade at ninety degrees to its base used for maintaining the bases of other wooden planes [Add to Longdo]
内回り[うちまわり, uchimawari] (n) inner tracks or lanes; going around an inner circle; indoors [Add to Longdo]
入隅;入り角;入角;入り隅[いりすみ, irisumi] (n) internal angle of two walls, planes, etc. [Add to Longdo]
離昇[りしょう, rishou] (n,vs) lift-off (e.g. of rockets, planes, etc.); take-off [Add to Longdo]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top