ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jeta

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jeta-, *jeta*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jeta มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jeta*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Chunjin will give you a two-piece sniper's rifle that fits nicely into a special bag.Chunjin übergibt dir einen Koffer, in dem sich ein Scharfschützengewehr der Sowjetarmee befindet. The Manchurian Candidate (1962)
Now, is it because your father was a hero of the Soviet army?Und warum? Weil dein Vater ein Held der Sowjetarmee war? Nein. Gorky Park (1983)
Ah, but, brave Soviet agents are going to recover it.Aber mutige Sowjetagenten werden ihn wieder zurückbringen. Lost Love: Part 2 (1987)
Naturally, Brice had no idea of her connection with a Soviet agent.Brice hatte keine Ahnung von ihrer Beziehung zu einem Sowjetagenten. No Way Out (1987)
The Secretary of Defense and a Soviet agent sharing the favors of a murdered whore?Der Verteidigungsminister und ein Sowjetagent teilen sich die Gunst einer getöteten Hure? No Way Out (1987)
People took up arms against the Soviet Army. Revolution erupted.Menschen ergriffen die Waffen gegen die Sowjetarmee und wieder einmal brach Revolution aus. Sunshine (1999)
Ensign Jetal.Fähnrich Jetal. Latent Image (1999)
Jetal to Torres.Jetal an Torres. Latent Image (1999)
Ensign Jetal.- Fähnrich Jetal. Latent Image (1999)
There was only one casualty...Es gab nur einen Toten. Fähnrich Jetal. Latent Image (1999)
Ensign Ahni Jetal.Fähnrich Ahni Jetal. Latent Image (1999)
Ha! Tell that to Ensign Jetal.Erzählen Sie das mal Fähnrich Jetal. Latent Image (1999)
I am conscious of the great honor you do me, Cardinal Cajetan, in recommending me to His Holiness.Es ist mir eine große Ehre, Kardinal Cajetan, dass Ihr mich seiner Heiligkeit empfehlt. Luther (2003)
Doubtless Cajetan has informed you that I was made cardinal at the age of 13.Cajetan hat Euch gewiss darüber informiert, dass ich bereits mit 13 Kardinal wurde. Luther (2003)
Martin, listen to me. Cardinal Cajetan didn't bring you here to teach him the Scriptures.Kardinal Cajetan will nicht, dass du ihm die Bibel auslegst. Luther (2003)
I am Girolamo Aleander, representing Cardinal Cajetan.Ich bin Girolamo Aleander und vertrete Kardinal Cajetan. Luther (2003)
So what shall we say to the Cardinal?Was sollen wir Kardinal Cajetan sagen? Luther (2003)
Just 13 years ago, the Soviet Army appeared to be invincible. But Charlie, undeterred, engineered a lethal body blow that weakened the Communist empire.Noch vor 13 Jahren schien die Sowjetarmee unbezwingbar, doch Charlie, unbeirrt, holte zu einem tödlichen Hieb aus gegen den Kommunismus. Charlie Wilson's War (2007)
And the Soviet Army, more than at any time since the war began, now has the upper hand.Und die Sowjetarmee hat, mehr als je zuvor seit Kriegsbeginn, die Oberhand. Charlie Wilson's War (2007)
Well, your old friend, Charley Bascom, was a deep-cover Soviet agent, code named Yuri.Ihr alter Freund, Charley Bascom, war ein getarnter Sowjetagent, mit Codenamen Yuri. Obsession (2010)
Svjeta doesn't work here anymore.Swjeta arbeitet hier nicht mehr. Du bekommst, was dir zusteht (2010)
Hello.Hallo! - Swjeta... Du bekommst, was dir zusteht (2010)
Svjeta, tell me where you are?Swjeta, sag mir, wo du bist! Du bekommst, was dir zusteht (2010)
Svjeta?SwjetaDu bekommst, was dir zusteht (2010)
Svjeta told her mother she's pregnant from her true love, but it's over now.Swjeta hat ihrer Mama gesagt, sie ist schwanger von ihrer großen Liebe. Jetzt aber kaputt. Du bekommst, was dir zusteht (2010)
Svjeta, he wants to tell you something.Swjeta, er will dir was sagen. Du bekommst, was dir zusteht (2010)
Svjeta wanted to come by today.Swjeta wollte heute vorbeikommen. Was kostet Berlin? (2010)
Svjeta doesn't work here anymore.Swjeta arbeitet hier nicht mehr. Was kostet Berlin? (2010)
Svjeta, tell me where you are?Swjeta, sag mir wo du bist! Was kostet Berlin? (2010)
Svjeta, are you there?Swjeta, hörst du mich? Was kostet Berlin? (2010)
Svjeta?SwjetaWas kostet Berlin? (2010)
Those who want to convert may wear Soviet army uniformsFreiwillige dürfen die Uniform der Sowjetarmee anlegen. My Way (2011)
The Soviet army uniform suits our colonel so well, doesn't it?Die Uniform der Sowjetarmee steht unserem Oberst ausgezeichnet, stimmt's? My Way (2011)
This will be a grave for the Germans' today!Dieser Ort wird heute ein Grab für die Faschisten! Nehmt die Waffen! Zeigt den feigen Deutschen die Stärke der Sowjetarmee! My Way (2011)
"Et de grands arbres indiscrets "Aux vitres jetaient leur"Et de grands arbres indiscrets "Aux vitres jetaient leur Je Ne Sais What? (2013)
- Doctor Gebisa Ejeta.- Doktor Gebisa EjetaLamb (2015)
I got so excited when King Julien asked me to bring his life story to the people... [chuckles] that I dug deep into the old brain pan and looked into the future to create... the LaserInk-Jetatron.Ich war so aufgeregt, als mich King Julien bat, seine Geschichte zu verbreiten, dass ich mir mein Hirn zermarterte und in die Zukunft blickte und den Tintenstrahl-Jetatron erschuf. The King Who Would Be King (2015)
A turbo-charged jet-propelled wing composed of three main parts:Ein Flügel mit Turbo-Jetantrieb, der aus drei Teilen besteht. Super Power Tech (2016)
I represent Jetatech.Ich vertrete Jetatech. Heavy Is the Head (2017)
This morning, three Soviet agents arrived.Heute Morgen trafen 3 Sowjetagenten ein. Ninotchka (1939)
You're married to a Soviet agent.Sie haben eine Sowjetagentin geheiratet. Jet Pilot (1957)
We might offer as high as half a dozen Soviet agents in exchange forJim.Wir können ein halbes Dutzend Sowjetagenten im Austausch anbieten. Jet Pilot (1957)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้แล้วทิ้ง[adj.] (chāi laēo thing) EN: throwaway ; disposable   FR: jetable ; à usage unique

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top