ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

it's

IH1 T S   
80 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -it's-, *it's*, it'
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
It's a deal[IDM] ตกลง, See also: เห็นด้วย
it's not on[IDM] ไม่สามารถพิจารณาได้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เป็นไปไม่ได้ที่จะพิจารณา, ไม่อาจยอมรับได้
It's high time[IDM] มันผ่านมาแล้ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
it's(อิทซฺ) abbr. it is,it has

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's me.-'อิซซี่' Rock Star (2001)
It's OK.โอเค . Episode #2.7 (2008)
It's okay.โอเค Turning Biminese (2008)
RICK... IT'S OK.ได้โปรด Normal (2008)
no it's not.ไม่ใช่ The Instincts (2008)
IT'S SUSAN.ฉันชื่อซูซาน There's Always a Woman (2008)
It's necessary.มันจำเป็น Joy (2008)
It's me.ฉันเอง Episode #1.5 (2008)
It's not you.ไม่ใช่คุณหรอก The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
It's you.ไม่ Fallen Idols (2009)
it's time.ได้เวลาแล้ว Cradle to Grave (2009)
It's all true.Ha-ha! The Eleventh Hour (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
it'sAbout the wedding ... It's a once-in-a-lifetime chance to be the main attraction so instead of doing it on a shoestring why not pull out all the stops and make a great show of it?
it'sAbsolutely not. It's too cold today.
it'sA 'commuting wife' is just what the name says, it's a form of marriage where the wife travels to her husband's side.
it'sAfter all, it's sure to fall.
it'sAh no. It's not as though I always have everything.
it'sAh, well I've bandaged it for the meantime but if that's awkward then it's fine to replace it with a plaster when you get home.
it'sAll right, it's a deal.
it'sAll things considered, and it's just my opinion but, I think that the value of a present changes depending on how much thought is put into it.
it'sAll things considered, it's set up so it isn't possible to win.
it'sAlong the way will be fine. It's a complicated matter.
it'sAlready three years since I became an office lady. It's not as if I'm dissatisfied with my present lifestyle but ...
it'sAlthough astrology has no scientific basis, it's very popular and it seems that many people believe in it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ได้เวลา[V] it's the time to, Syn. ถึงเวลา, Example: ได้เวลาแล้วต้องรีบไปทำงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up   FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
ใช่ [v.] (chai) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right   FR: oui ; c'est vrai ; c'est exact ; affirmatif !
ช่างเถอะ[X] (chang thoe) EN: forget it ; that's all right ; don't worry ; it's nothing ; never mind   FR: ça m'est égal ; ce n'est rien
เชื่อกันว่า[v. exp.] (cheūa kan wā) EN: it's believed that   
ได้เวลา ...[v. exp.] (dāi wēlā ...) EN: it's time to ...   FR: c'est le moment de ... ; il est temps de ...
ได้เวลาแล้ว[v. exp.] (dāi wēlā laēo) EN: it's now time (to) ; the time has come (to)   FR: il est temps (de)
ดึกมากแล้ว[xp] (deuk māk laēo) EN: it's getting late   FR: il se fait tard
ดีกว่าไม่มีอะไร[xp] (dī kwā mai mī arai) EN: it's better than nothing   FR: c'est mieux que rien
ฝนตกแล้ว[v. exp.] (fontok laēo) EN: it's starting raining   FR: il commence à pleuvoir
เห็นได้ชัดเลย(ว่า)[xp] (hendāi chat loēi (wā)) EN: it's evident (that)   FR: il est évident (que)

CMU English Pronouncing Dictionary
IT'S IH1 T S
IT'S IH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
it's (v) ɪts (i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
没事[méi shì, ㄇㄟˊ ㄕˋ, / ] it's not important; it's nothing; never mind; to have nothing to do; to be free, #3,431 [Add to Longdo]
只不过[zhǐ bù guò, ㄓˇ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ, / ] it's just that ..., #3,799 [Add to Longdo]
与其[yǔ qí, ㄩˇ ㄑㄧˊ, / ] it's better ... than ..., #4,145 [Add to Longdo]
恰到好处[qià dào hǎo chù, ㄑㄧㄚˋ ㄉㄠˋ ㄏㄠˇ ㄔㄨˋ, / ] it's just perfect; it's just right, #17,192 [Add to Longdo]
一言为定[yī yán wéi dìng, ㄧ ㄧㄢˊ ㄨㄟˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] It's a deal!; that's settled then, #59,298 [Add to Longdo]
孤掌难鸣[gū zhǎng nán míng, ㄍㄨ ㄓㄤˇ ㄋㄢˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] It's hard to clap with only one hand.; It takes two to tango; It's difficult to achieve anything without support., #79,843 [Add to Longdo]
杀人不过头点地[shā rén bù guò tóu diǎn dì, ㄕㄚ ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ ㄊㄡˊ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧˋ, / ] It's all exageration, you don't need to take it seriously; a fuss about nothing; nothing to write home about, #150,650 [Add to Longdo]
不是玩儿的[bù shì wán r de, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄨㄢˊ ㄦ˙ ㄉㄜ˙, / ] It's no joke. [Add to Longdo]
值得注意的是[zhí de zhù yì de shì, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ ㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ, ] it's worth noting that... [Add to Longdo]
有可能[yǒu kě néng, ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, ] it's possible [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgemacht!It's a bargain! [Add to Longdo]
Abgemacht!It's a deal! [Add to Longdo]
Auf Biegen und Brechen!It's make or break! [Add to Longdo]
Da beißt die Maus keinen Faden ab. [übtr.]It's Lombard Street to a China orange. [Add to Longdo]
Damit kannst du dich begraben lassen!It's not worth a tinker's damn! [Add to Longdo]
Damit lockt man keinen Hund hinterm Ofen hervor. [übtr.]It's nothing to write home about. [Add to Longdo]
Es ist eine Schande!It's a shame! [Add to Longdo]
Das ist gar nicht so schlimm.It's not so bad. [Add to Longdo]
Das Leben ist schön.It's good to be alive. [Add to Longdo]
Das hältst du im Kopf nicht aus!It's a lot too thin! [Add to Longdo]
Das ist aber (durchaus; dennoch) schön.It's nice, though. [Add to Longdo]
Das ist der wahre Jakob.It's the real McCoy. [Add to Longdo]
Das ist doch keine Sünde.It's no crime. [Add to Longdo]
Das ist durchaus zumutbar für ihn.It's not expecting too much of him. [Add to Longdo]
Das ist ein Buch mit sieben Siegeln.It's a closed book. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あるある[, aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens [Add to Longdo]
いい気味;好い気味[いいきみ;いいきび, iikimi ; iikibi] (n,adj-na) (See 気味・きみ・1) it serves you (him) right; it's what you (he) deserves [Add to Longdo]
いざと言う時;いざという時[いざというとき, izatoiutoki] (exp) (See いざ) when it's important; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
お久しぶり[おひさしぶり, ohisashiburi] (exp) (abbr) (sl) (See お久・おひさ) it's been a long time; long time no see [Add to Longdo]
お世辞にもうまいとは言えない;お世辞にもうまいとはいえない[おせじにもうまいとはいえない, osejinimoumaitohaienai] (exp,adj-i) With the best will in the world, you can't say that it's good [Add to Longdo]
だったら[, dattara] (conj) (See だ・1) if it's the case; (P) [Add to Longdo]
だと[, dato] (exp) if it's the case; (P) [Add to Longdo]
つまらない物ですが;詰まらない物ですが;詰らない物ですが[つまらないものですが, tsumaranaimonodesuga] (exp) (uk) "It's not much, but..." (phrase often used when giving gifts) [Add to Longdo]
と言ってしまえばそれまで[といってしまえばそれまで, toitteshimaebasoremade] (exp) it is certain true that ... (but); you can't argue that it's not ... (but) [Add to Longdo]
ならともかく[, naratomokaku] (exp) it's different when ... but; it's not so bad when ... but [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Its \Its\ ([i^]ts), poss. pron.
   Possessive form of the pronoun it. See {It}.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ITS
     Incompatible Time-sharing System (DEC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ITS
     International Telecommunications Society (org.)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top