ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

i can

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -i can-, *i can*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe you know where I can stay.บางทีคุณอาจจะรู้ว่าฉันสามารถ อยู่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I can try.โอ้ย.. เรื่องขี้หมา The Great Dictator (1940)
I can spare one.ผมจะยอมสละเวลา The Great Dictator (1940)
Maybe if I save my money I can have a barbershop some day.บางที่ถ้าฉันเก็บออมเงิน ฉันอาจมีร้านตัดผมของตัวเอง.. ซักวัน The Great Dictator (1940)
But I can never save. Money slips through my fingers.แต่ฉันไม่เคยเก็บออมได้เลย คนหาเช้ากินค่ำอย่างฉัน The Great Dictator (1940)
I can move!ฉันจะย้าย! Pinocchio (1940)
I can talk!ฉันสามารถคุยได้! Pinocchio (1940)
I can walk!ฉันเดินได้! Pinocchio (1940)
- Yes, and I can move too!ใช่และฉันจะย้ายด้วย! Pinocchio (1940)
Why, I can see your name in lights, lights six feet high.ทำไมฉันสามารถเห็นชื่อของ คุณในไฟ ไฟสูงหกฟุต Pinocchio (1940)
I got no strings so I can have funฉันได้สตริงไม่ดังนั้นฉัน สามารถมีความสนุกสนาน Pinocchio (1940)
There, this will be your home, where I can find you always.มีนี้จะเป็นบ้านของคุณ ที่ฉันสามารถหาคุณเสมอ Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
i canA ballet theater is a place in which I can study motion well.
i canAdmitting what you say, I cannot agree with you.
i canA feeling I can't hide.
i canAfter reading his books I feel I can construct a house.
i canA-ha-ha ... sorry. I forgot my contacts, Unless I'm right here I can't see it.
i canAll I can do is to do my best.
i canAll I can do is to give her advice.
i canAll I can do is to work silently.
i canAll I can hear.
i canAll I can think about is next month's vacation. I haven't been on one in so long.
i canAll the houses in this neighborhood look so much alike that I can't tell them apart.
i canAll you do is string together a bunch of farfetched ideas. I can't understand a word of it.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไตรปิฎก[n. prop.] (Traipidok) EN: Tipitaka ; Tripitaka ; Triple Basket ; Pali Canon   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Das kann ich nicht versprechen.I can give no such undertaking. [Add to Longdo]
Das mache ich im Schlaf.I can do it on my head. [Add to Longdo]
Er/Sie kommt vom Lande.I can smell the gumleaves. [Austr.] [Add to Longdo]
Ich kann es schon verkraften.I can take it. [Add to Longdo]
Ich kann daraus nicht klug werden.I can make nothing of it. [Add to Longdo]
Ich kann das aus dem Effeff.I can do that standing on my head. [Add to Longdo]
Ich kann das aus dem Effeff.I can do that with both hands tied. [Add to Longdo]
Ich kann ein Lied davon singen.I can tell you a thing or two about it. [Add to Longdo]
Ich kann es allein tun.I can do it by myself. [Add to Longdo]
Ich kann es mir kaum leisten.I can ill afford it. [Add to Longdo]
Ich komme mit weniger aus.I can manage with less. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かどうか[, kadouka] (exp) whether or not (in phrases like "I don't know whether or not I can come"); (P) [Add to Longdo]
叶う(P);適う;敵う[かなう, kanau] (v5u) (1) (esp. 叶う) to come true (wish); (2) (uk) (See 道理に適う) to be suited; (3) (esp. 敵う) to match (implies competition); to rival; to bear (e.g. I can't bear the heat); (P) [Add to Longdo]
帰蔵[きぞう, kizou] (n) Gui Cang (Yin period method of Chinese divination) [Add to Longdo]
言い切れない[いいきれない, iikirenai] (exp) I'm not so sure; I can hardly say with any finality that ... [Add to Longdo]
三易[さんえき, san'eki] (n) three methods of Chinese divination (Lian Shan of the Xia period, Gui Cang of the Yin period and Zhou Yi of the Zhou period) [Add to Longdo]
死んでも死に切れぬ[しんでもしにきれぬ, shindemoshinikirenu] (exp) (id) I can't die and leave things this way [Add to Longdo]
先が思いやられる[さきがおもいやられる, sakigaomoiyarareru] (exp,v1) (I can tell) it's going to be hard going [Add to Longdo]
余の辞書には不可能という言葉は無い[よのじしょにはふかのうということばはない, yonojishonihafukanoutoiukotobahanai] (exp) (id) There is nothing that I can't do [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top