ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

histology

HH IH0 S T AA1 L AH0 JH IY0   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -histology-, *histology*
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
histology (n ) มิญชวิทยา, วิทยาเนื้อเยื่อ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
histology[N] จุลกายวิภาคศาสตร์ของเนื้อเยื่อของสัตว์และพืช, Syn. microanatomy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
histologyn. จุลกายวิภาคศาสตร์ของเนื้อเยื่อ., See also: histologic,histological adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
histologyมิญชวิทยา [มีความหมายเหมือนกับ anatomy, microscopic; microanatomy] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
histologyวิทยาเนื้อเยื่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Histologyจุลกายวิภาคศาสตร์ [TU Subject Heading]
Histology, Pathologicalจุลพยาธิวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The histology report shows decreased bone mass, and a marked deficiency in calcium.ตามหลักจุลภาคกายวิภาคศาสตร์แล้ว การลดลงของมวลกระดูก ทำให้เกิดภาวะ ขาดแคลนธาตุแคลเซียม The Beginning in the End (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
HISTOLOGY HH IH0 S T AA1 L AH0 JH IY0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
组织学[zǔ zhī xué, ㄗㄨˇ ㄓ ㄒㄩㄝˊ, / ] histology, #17,114 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
組織学[そしきがく, soshikigaku] (n) histology [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Histology \His*tol"o*gy\, n. [Gr. "isto`s tissue + -logy.]
   That branch of biological science, which treats of the minute
   (microscopic) structure of animal and vegetable tissues; --
   called also {histiology}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 histology
   n 1: the branch of biology that studies the microscopic
      structure of animal or plant tissues

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top