ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

histology

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -histology-, *histology*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
histology(n) มิญชวิทยา, วิทยาเนื้อเยื่อ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
histology(n) จุลกายวิภาคศาสตร์ของเนื้อเยื่อของสัตว์และพืช, Syn. microanatomy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
histologyn. จุลกายวิภาคศาสตร์ของเนื้อเยื่อ., See also: histologic, histological adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
histologyมิญชวิทยา [ มีความหมายเหมือนกับ anatomy, microscopic; microanatomy ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
histologyวิทยาเนื้อเยื่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Histologyจุลกายวิภาคศาสตร์ [TU Subject Heading]
Histology, Pathologicalจุลพยาธิวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The histology report shows decreased bone mass, and a marked deficiency in calcium.ตามหลักจุลภาคกายวิภาคศาสตร์แล้ว การลดลงของมวลกระดูก ทำให้เกิดภาวะ ขาดแคลนธาตุแคลเซียม The Beginning in the End (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
histology

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
组织学[zǔ zhī xué, ㄗㄨˇ ㄓ ㄒㄩㄝˊ,    /   ] histology #17,114 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
組織学[そしきがく, soshikigaku] (n) histology [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Histology \His*tol"o*gy\, n. [Gr. "isto`s tissue + -logy.]
   That branch of biological science, which treats of the minute
   (microscopic) structure of animal and vegetable tissues; --
   called also {histiology}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 histology
   n 1: the branch of biology that studies the microscopic
      structure of animal or plant tissues

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top