ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hermit crab

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hermit crab-, *hermit crab*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hermit crab[N] ปูเสฉวน, See also: ปูตระกูล Paguridae ที่มีเปลือกหุ้มร่างกาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hermit crabปูเสฉวน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Today they brought hermit crabs to class.วันนี้เพื่อน ๆ ในห้องซื้อปูเสฉวนมา Babel (2006)
Good. Dad, guess what? Today they brought hermit crabs to class.ดีครับพ่อ ทายสิวันนี้เกิดอะไรขึ้น พวกเขาเอาปูเสฉวนมาที่โรงเรียน Babel (2006)
Think about a hermit crab, okay?คิดถึงปูเสฉวนสิ Pineapple Express (2008)
And that's what I am. It's like I'm just a hermit crab changing shells.และนั่นคือสิ่งที่ฉันเป็น ฉันเป็นปูเสฉวนที่กำลังเปลี่ยนเปลือก Pineapple Express (2008)
Hey, Jeff, don't kill the messenger, but you have four hermit crabs in your bathroom sink.เจฟ อย่าฆ่าคนส่งสารสิ แต่นายมีปูเสฉวน 4 ตัว อยู่ในซิงค์ห้องน้ำแน่ะ Early 21st Century Romanticism (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปูเสฉวน[N] hermit crab, Example: เพื่อนๆ ของเธอจับปูเสฉวนใส่ถุงพลาสติกมาหลายตัว, Count unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสฉวน[n.] (sēchūan) EN: hermit crab   FR: bernard-l'ermite = bernard-l'hermiture [m] ; pagure [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
宿借り;寄居虫;宿借(io)[やどかり;ごうな(寄居虫)(ok);かみな(寄居虫)(ok), yadokari ; gouna ( yadokari )(ok); kamina ( yadokari )(ok)] (n) (1) hermit crab; (2) (宿借り, 宿借 only) renting a house; (3) (宿借り, 宿借 only) tenant [Add to Longdo]
陸宿借;陸寄居虫;岡宿借[おかやどかり;オカヤドカリ, okayadokari ; okayadokari] (n) (uk) concave land hermit crab (Coenobita cavipes) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hermit \Her"mit\, n. [OE. ermite, eremite, heremit, heremite, F.
   hermite, ermite, L. eremita, Gr. ?, fr. ? lonely, solitary.
   Cf. {Eremite}.]
   1. A person who retires from society and lives in solitude; a
    recluse; an anchoret; especially, one who so lives from
    religious motives.
    [1913 Webster]
 
       He had been Duke of Savoy, and after a very glorious
       reign, took on him the habit of a hermit, and
       retired into this solitary spot.   --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. A beadsman; one bound to pray for another. [Obs.] "We rest
    your hermits." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Cookery) A spiced molasses cookie, often containing
    chopped raisins and nuts.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Hermit crab} (Zool.), a marine decapod crustacean of the
    family {Pagurid[ae]}. The species are numerous, and belong
    to many genera. Called also {soldier crab}. The hermit
    crabs usually occupy the dead shells of various univalve
    mollusks. See Illust. of {Commensal}.
 
   {Hermit thrush} (Zool.), an American thrush ({Turdus
    Pallasii}), with retiring habits, but having a sweet song.
    
 
   {Hermit warbler} (Zool.), a California wood warbler
    ({Dendroica occidentalis}), having the head yellow, the
    throat black, and the back gray, with black streaks.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hermit crab
   n 1: small soft-bodied marine crustaceans living in cast-off
      shells of gastropods

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top