ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gyve

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gyve-, *gyve*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gyve มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gyve*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gyve(ไจฟฺ) n. ตรวน,โซ่ตรวน vt. ใส่ตรวน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
MacGyver!MacGyver! Lost Love: Part 2 (1987)
MacGyver?- MacGyver. Good Knight MacGyver: Part 1 (1991)
You're MacGyver.ซัค นายเป็นแม๊กไกเวอร์ Open Water 2: Adrift (2006)
You know, ellie macgyver or ellie headroom, ellie rambo or...แบบเอลลี่ แม็คกายเวอร์ เอลลี่ เฮ้ดรูม เอลลี่ แรมโบ้ Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
Like a filthy McGyver. - Oh my God, I'm so glad I'm not a guy.เหมือน แม๊กกายเวอร์ไง โอว์ แม่ง ฉันละดีใจจริงๆ ที่ฉันไม่ใช่ผู้ชาย Zack and Miri Make a Porno (2008)
Those seven years of MacGyver finally paid off.เจ็ดปีที่ดูแมคไกเวอร์มาไม่สูญเปล่าแฮะ Chuck Versus the Sensei (2008)
What, you little Miss MacGyver now?อะไรนะ Day of the Dead (2008)
Biding time till you can figure out some MacGyver wayพยายามจนกว่าแกจะหาวิธีแบบแมคกายเวอร์ได้ Five the Hard Way (2008)
And all from dudes wearing macGyver jackets.และจากผู้ชายที่ ใส่แจ็กเก็ตของแม็คไกเวอร์ทั้งนั้น The Real Ghostbusters (2009)
All right, MacGyver, you got any brilliant ideas?ส่วนนี้ บางทีอาจจะใส่ไว้ก่อน วอเรตส์ ไปหามาจากจีนเหรอ G-Force (2009)
It was in his weapon's drawer with seven stakes, a weird MacGyver crossbow, and the last remaining vervain in Mystic Falls.มันอยู่ใน ลิ้นชักเก็บอาวุธของเขา แล้วก็มีลิ่มเจ็ดอัน กับหน้าไม้แปลกๆอีกอัน และเวอร์เวน ชุดสุดท้ายที่เหลือในมิสติกฟอลส์ The Killer (2012)
Damn Mexican MacGyver!เม็กซิกันประณาม MacGyver! Bad Ass 2: Bad Asses (2014)
Good. Charlie Burke, this is MacGyver.Charlie, das ist MacGyver. Pilot (1985)
MacGyver.MacGyver. Pilot (1985)
Heh, MacGyver.MacGyver. Pilot (1985)
MacGyver! Hurry!MacGyver... schnell! Pilot (1985)
MacGyver, if you don't get the pumps started...- MacGyver, und wenn es nicht klappt? Pilot (1985)
MacGyver!- MacGyver! Pilot (1985)
MacGyver, is everyone all right?- MacGyver! Pilot (1985)
MacGyver!- MacGyver, ich... Last Stand (1985)
MacGyver!MacGyver! Hellfire (1985)
Oh, I've missed you, MacGyver.Du hast mir gefehlt, MacGyver. Hellfire (1985)
Hey, MacGyver!MacGyver! Hellfire (1985)
Damn, MacGyver!Menschenskind, MacGyver! Hellfire (1985)
MacGyver, Pete Torgut.MacGyver, Pete Torgut. Hellfire (1985)
Oh, MacGyver's just being modest.- MacGyver ist zu bescheiden. Hellfire (1985)
You're real slick, MacGyver.Du verstehst es wirklich, MacGyver. Hellfire (1985)
Bill and MacGyver together? They can work miracles.Bill und MacGyver zusammen können Wunder vollbringen. Hellfire (1985)
MacGyver? You know what I said about blowing my head off? - Yeah.MacGyver, die Sache eben mit dem weggeblasenen Kopf... ist nur ein Witz gewesen. Hellfire (1985)
MacGyver!- MacGyver! Hellfire (1985)
MacGyver, soup's on.- MacGyver, die Suppe ist fertig. Hellfire (1985)
MacGyver!MacGyver. Hellfire (1985)
MacGyver, this is as close as we can get.MacGyver, näher ranfahren wäre Wahnsinn. Hellfire (1985)
That's the right amount of tension, MacGyver.So ist die Drahtspannung sehr gut, MacGyver. Hellfire (1985)
MacGyver.- MacGyver. Last Stand (1985)
Drop it, MacGyver.Schluss damit, MacGyver. Last Stand (1985)
MacGyver, what do you do by profession?MacGyver, was sind Sie von Beruf? Last Stand (1985)
Very good, MacGyver.Sehr gut, MacGyver. Last Stand (1985)
Oh, no. MacGyver and Captain Yellow Streak'll do the digging. You can watch.MacGyver und Captain Hasenfuß werden die Grube ausheben. Last Stand (1985)
How about you, MacGyver-- any ideas?Was ist, MacGyver? Haben Sie eine Idee? Last Stand (1985)
Good man, MacGyver.- Sie sind ein guter Mann, MacGyver. Last Stand (1985)
MacGyver.MacGyver. Last Stand (1985)
And MacGyver's almost finished.Und MacGyver ist fast fertig. Last Stand (1985)
I'll ride up top with MacGyver.Ich bleib bei MacGyver. Last Stand (1985)
Quick, MacGyver, they're coming.Los, MacGyver, sie kommen. Last Stand (1985)
MacGyver, what are you doing?MacGyver, was wird denn das? Last Stand (1985)
If he tosses another firebomb when we're in the plane, we could fry.Schalten wir MacGyver aus. Sonst fliegen wir zur Hölle. Last Stand (1985)
MacGyver!MacGyver. Last Stand (1985)
MacGyver? !- MacGyver! Last Stand (1985)
MacGyver!MacGyver. Last Stand (1985)

CMU English Pronouncing Dictionary
MCGYVER M AH0 G AY1 V ER0
MACGYVER M AH0 G AY1 V ER0
MACGYVER'S M AH0 G AY1 V ER0 Z

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gyve \Gyve\ (j[imac]v), n. [Of Celtic origin; cf. W. gefyn, Ir.
   geibhionn, Gael. geimheal.]
   A shackle; especially, one to confine the legs; a fetter.
   [Written also {give}.]
   [1913 Webster]
 
      Like a poor prisoner in his twisted gyves. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      With gyves upon his wrist.        --Hood.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gyve \Gyve\, v. t. [imp. & p. p. {Gyved} (j[imac]vd); p. pr. &
   vb. n. {Gyving}.]
   To fetter; to shackle; to chain. --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      I will gyve thee in thine own courtship. --Shak.

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 GYVE
     GNU Yellow Vector Editor (GNU)
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top