ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

green snake

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -green snake-, *green snake*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา green snake มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *green snake*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
green snake[N] งูปากจิ้งจก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's Derek Waters from "Green Snake" .Das ist Derek Waters von "Green Snake". Repli-Kate (2002)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากจิ้งจก[N] a species of green snake, Syn. งูปากจิ้งจก, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่องูชนิด Ahaetulla prasina ในวงศ์ Colubridae หัวและตัวเรียวยาว ส่วนมากตัวสีเขียวปลายหางสีน้ำตาลแดง ยาวประมาณ 1.3 เมตร
ปากจิ้งจก[N] a species of green snake, Syn. งูปากจิ้งจก, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่องูชนิด Ahaetulla prasina ในวงศ์ Colubridae หัวและตัวเรียวยาว ส่วนมากตัวสีเขียวปลายหางสีน้ำตาลแดง ยาวประมาณ 1.3 เมตร

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Green \Green\ (gr[=e]n), a. [Compar. {Greener} (gr[=e]n"[~e]r);
   superl. {Greenest.}] [OE. grene, AS. gr[=e]ne; akin to D.
   groen, OS. gr[=o]ni, OHG. gruoni, G. gr["u]n, Dan. & Sw.
   gr["o]n, Icel. gr[ae]nn; fr. the root of E. grow. See
   {Grow.}]
   1. Having the color of grass when fresh and growing;
    resembling that color of the solar spectrum which is
    between the yellow and the blue; verdant; emerald.
    [1913 Webster]
 
   2. Having a sickly color; wan.
    [1913 Webster]
 
       To look so green and pale.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Full of life and vigor; fresh and vigorous; new; recent;
    as, a green manhood; a green wound.
    [1913 Webster]
 
       As valid against such an old and beneficent
       government as against . . . the greenest usurpation.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
   4. Not ripe; immature; not fully grown or ripened; as, green
    fruit, corn, vegetables, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. Not roasted; half raw. [R.]
    [1913 Webster]
 
       We say the meat is green when half roasted. --L.
                          Watts.
    [1913 Webster]
 
   6. Immature in age, judgment, or experience; inexperienced;
    young; raw; not trained; awkward; as, green in years or
    judgment.
    [1913 Webster]
 
       I might be angry with the officious zeal which
       supposes that its green conceptions can instruct my
       gray hairs.              --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   7. Not seasoned; not dry; containing its natural juices; as,
    green wood, timber, etc. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. (Politics) Concerned especially with protection of the
    enviroment; -- of political parties and political
    philosophies; as, the European green parties.
    [PJC]
 
   {Green brier} (Bot.), a thorny climbing shrub ({Emilaz
    rotundifolia}) having a yellowish green stem and thick
    leaves, with small clusters of flowers, common in the
    United States; -- called also {cat brier}.
 
   {Green con} (Zool.), the pollock.
 
   {Green crab} (Zool.), an edible, shore crab ({Carcinus
    menas}) of Europe and America; -- in New England locally
    named {joe-rocker}.
 
   {Green crop}, a crop used for food while in a growing or
    unripe state, as distingushed from a grain crop, root
    crop, etc.
 
   {Green diallage}. (Min.)
    (a) Diallage, a variety of pyroxene.
    (b) Smaragdite.
 
   {Green dragon} (Bot.), a North American herbaceous plant
    ({Aris[ae]ma Dracontium}), resembling the Indian turnip;
    -- called also {dragon root}.
 
   {Green earth} (Min.), a variety of glauconite, found in
    cavities in amygdaloid and other eruptive rock, and used
    as a pigment by artists; -- called also {mountain green}.
    
 
   {Green ebony}.
    (a) A south American tree ({Jacaranda ovalifolia}), having
      a greenish wood, used for rulers, turned and inlaid
      work, and in dyeing.
    (b) The West Indian green ebony. See {Ebony}.
 
   {Green fire} (Pyrotech.), a composition which burns with a
    green flame. It consists of sulphur and potassium
    chlorate, with some salt of barium (usually the nitrate),
    to which the color of the flame is due.
 
   {Green fly} (Zool.), any green species of plant lice or
    aphids, esp. those that infest greenhouse plants.
 
   {Green gage}, (Bot.) See {Greengage}, in the Vocabulary.
 
   {Green gland} (Zool.), one of a pair of large green glands in
    Crustacea, supposed to serve as kidneys. They have their
    outlets at the bases of the larger antenn[ae].
 
   {Green hand}, a novice. [Colloq.]
 
   {Green heart} (Bot.), the wood of a lauraceous tree found in
    the West Indies and in South America, used for
    shipbuilding or turnery. The green heart of Jamaica and
    Guiana is the {Nectandra Rodi[oe]i}, that of Martinique is
    the {Colubrina ferruginosa}.
 
   {Green iron ore} (Min.) dufrenite.
 
   {Green laver} (Bot.), an edible seaweed ({Ulva latissima});
    -- called also {green sloke}.
 
   {Green lead ore} (Min.), pyromorphite.
 
   {Green linnet} (Zool.), the greenfinch.
 
   {Green looper} (Zool.), the cankerworm.
 
   {Green marble} (Min.), serpentine.
 
   {Green mineral}, a carbonate of copper, used as a pigment.
    See {Greengill}.
 
   {Green monkey} (Zool.) a West African long-tailed monkey
    ({Cercopithecus callitrichus}), very commonly tamed, and
    trained to perform tricks. It was introduced into the West
    Indies early in the last century, and has become very
    abundant there.
 
   {Green salt of Magnus} (Old Chem.), a dark green crystalline
    salt, consisting of ammonia united with certain chlorides
    of platinum.
 
   {Green sand} (Founding) molding sand used for a mold while
    slightly damp, and not dried before the cast is made.
 
   {Green sea} (Naut.), a wave that breaks in a solid mass on a
    vessel's deck.
 
   {Green sickness} (Med.), chlorosis.
 
   {Green snake} (Zool.), one of two harmless American snakes
    ({Cyclophis vernalis}, and {C. [ae]stivus}). They are
    bright green in color.
 
   {Green turtle} (Zool.), an edible marine turtle. See
    {Turtle}.
 
   {Green vitriol}.
    (a) (Chem.) Sulphate of iron; a light green crystalline
      substance, very extensively used in the preparation of
      inks, dyes, mordants, etc.
    (b) (Min.) Same as {copperas}, {melanterite} and {sulphate
      of iron}.
 
   {Green ware}, articles of pottery molded and shaped, but not
    yet baked.
 
   {Green woodpecker} (Zool.), a common European woodpecker
    ({Picus viridis}); -- called also {yaffle}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snake \Snake\, n. [AS. snaca; akin to LG. snake, schnake, Icel.
   sn[=a]kr, sn?kr, Dan. snog, Sw. snok; of uncertain origin.]
   (Zool.)
   Any species of the order Ophidia; an ophidian; a serpent,
   whether harmless or venomous. See {Ophidia}, and {Serpent}.
   [1913 Webster]
 
   Note: Snakes are abundant in all warm countries, and much the
      larger number are harmless to man.
      [1913 Webster]
 
   {Blind snake}, {Garter snake}, {Green snake}, {King snake},
   {Milk snake}, {Rock snake}, {Water snake}, etc. See under
    {Blind}, {Garter}, etc.
 
   {Fetich snake} (Zool.), a large African snake ({Python
    Sebae}) used by the natives as a fetich.
 
   {Ringed snake} (Zool.), a common European columbrine snake
    ({Tropidonotus natrix}).
 
   {Snake eater}. (Zool.)
   (a) The markhoor.
   (b) The secretary bird.
 
   {Snake fence}, a worm fence (which see). [U.S.]
 
   {Snake fly} (Zool.), any one of several species of
    neuropterous insects of the genus {Rhaphidia}; -- so
    called because of their large head and elongated neck and
    prothorax.
 
   {Snake gourd} (Bot.), a cucurbitaceous plant ({Trichosanthes
    anguina}) having the fruit shorter and less snakelike than
    that of the serpent cucumber.
 
   {Snake killer}. (Zool.)
   (a) The secretary bird.
   (b) The chaparral cock.
 
   {Snake moss} (Bot.), the common club moss ({Lycopodium
    clavatum}). See {Lycopodium}.
 
   {Snake nut} (Bot.), the fruit of a sapindaceous tree
    ({Ophiocaryon paradoxum}) of Guiana, the embryo of which
    resembles a snake coiled up.
 
   {Tree snake} (Zool.), any one of numerous species of
    colubrine snakes which habitually live in trees,
    especially those of the genus {Dendrophis} and allied
    genera.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 green snake
   n 1: any of numerous African colubrid snakes
   2: either of two North American chiefly insectivorous snakes
     that are green in color [syn: {green snake}, {grass snake}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top