Search result for

gaining

(42 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gaining-, *gaining*, gain
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Repression's gaining a lot of fans.ความนิยมสูงแฟนเยอะ Dying Changes Everything (2008)
We only focused on gaining the Myung's favor so the government became like thisเราต้องการการสนับสนุนของ มยอง เท่านั้น ทำให้รัฐบาลกลายเป็นแบบนี้ Iljimae (2008)
Removing Muhyul and King Yuri from power, and gaining control of Jolbon... is an internal matter only Goguryeo people shall be concerned with.ริดรอนอำนาจของมูฮยูลและกษัตริย์ และทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแลของโชบล คือเรื่องภายในของโกคูรยอ ที่เราจะจัดการเอง The Kingdom of the Winds (2008)
They're gaining power.ช่วยพวกเขาเพิ่มพลังมากขึ้น Babylon A.D. (2008)
She's gaining on us. She's behind us.เธอไล่ตามมาแล้ว เธออยู่ข้างหลังเรา Pineapple Express (2008)
The weight he started gaining when he began taking Pediapred to treat an acute asthma condition.น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น ทำให้เขาเริ่มใช้ยาเพเดียเพรดเพื่อรักษาอาการหอบเฉียบพลัน Pathology (2008)
Or you discover that in gaining one thing,หรือบางทีคุณอาจพบว่าคุณได้รับบางอย่าง Gone with the Will (2009)
It's running three minutes fast, gaining half a second every hour.วิ่งเร็วไปสามนาที เพิ่มขึ้นครึ่งวินาทีทุกชั่วโมง Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
When Gabrielle asked you if you were gaining weight,เมือกาเบรียลถามว่าคุณอ้วนขึ้นรึเปล่า Don't Walk on the Grass (2009)
Gaining ground and I-- [coughs]ยอมรับเสียที ผมได้เปรียบกว่า และผม-- . Chapter Six 'Strange Attractors' (2009)
You're gaining control back. That's great.คุณได้ควบคุม การกลับไปแล้ว นั่นเยี่ยมมาก Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
He's gaining on us!มันตามจี้เข้ามาแล้ว TRON: Legacy (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gainingAbove all, Bill was worried about gaining weight.
gainingHe has been gaining weight.
gainingHe studied hard with a view to gaining a scholarship.
gainingHis car is gaining on us.
gainingI'm gaining weight.
gainingOur team is gaining ground.
gainingShe is gaining in weight.
gainingThat sports are gaining in popularity all over the world is evidenced by the sports news in the papers by the many sports equipment stores, and by the numbers of runners who participate in marathons or other races.
gainingThe movement is rapidly gaining ground.
gainingThe typhoon is gaining strength as it heads for Kyushu.
gainingWe are gaining a day.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเอาเปรียบ[N] taking advantage, See also: gaining advantage, Syn. การเอารัดเอาเปรียบ, Example: พ่อค้าบางคนสร้างกลไกการเอาเปรียบแสวงหาผลประโยชน์จากลูกค้า, Thai definition: การพยายามให้ได้ประโยชน์มากกว่า
การเอารัดเอาเปรียบ[N] taking advantage, See also: gaining advantage, Syn. การเอาเปรียบ, Example: เขาอยู่ในสังคมที่มีแต่การเอารัดเอาเปรียบกัน, Thai definition: การพยายามให้ได้ประโยชน์มากกว่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจต่อรอง[n. exp.] (amnāt tørøng) EN: bargaining power   
การต่อรอง[n.] (kān tørøng) EN: bargaining   
สนน[n.] (sanon) EN: price ; bargaining price   FR: prix [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GAINING    G EY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gaining    (v) (g ei1 n i ng)
gainings    (n) (g ei1 n ii ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちゃんこ鍋[ちゃんこなべ, chankonabe] (n) weight-gaining stew for sumo [Add to Longdo]
バーゲニングパワー[, ba-geningupawa-] (n) bargaining power [Add to Longdo]
一得一失[いっとくいっしつ, ittokuisshitsu] (n) gaining some and losing some; (something having its) advantages and disadvantages [Add to Longdo]
穎脱[えいだつ, eidatsu] (n,vs) gaining recognition; rising above one's fellows [Add to Longdo]
越境入学[えっきょうにゅうがく, ekkyounyuugaku] (n,vs) gaining admission into a school in a school district other than one's own [Add to Longdo]
格物致知[かくぶつちち, kakubutsuchichi] (n) gaining a perfect knowledge of natural laws [Add to Longdo]
掛け合い;懸け合い;掛合い;懸合い;懸合(io);かけ合い[かけあい, kakeai] (n) (1) negotiations; bargaining; (2) dialogue; duet [Add to Longdo]
詰め開き;詰開き[つめひらき;つめびらき, tsumehiraki ; tsumebiraki] (n,adj-no) (1) bargaining; negotiation; (2) turning one's body to the left or right and standing (when leaving the presence of nobility, etc.); (3) sailing close-hauled; sailing on a close reach [Add to Longdo]
強面談判[こわもてだんぱん, kowamotedanpan] (n) aggressive negotiations; hard-line bargaining [Add to Longdo]
駆け引き(P);駆引き;掛け引き;懸引き[かけひき, kakehiki] (n) (1) bargaining; haggling; (2) tactics; strategy; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gain \Gain\, v. t. [imp. & p. p. {Gained} (g[=a]nd); p. pr. &
   vb. n. {Gaining}.] [From gain, n. but. prob. influenced by F.
   gagner to earn, gain, OF. gaaignier to cultivate, OHG.
   weidin[=o]n, weidinen to pasture, hunt, fr. weida pasturage,
   G. weide, akin to Icel. vei[eth]r hunting, AS. w[=a][eth]u,
   cf. L. venari to hunt, E. venison. See {Gain}, n., profit.]
   [1913 Webster]
   1. To get, as profit or advantage; to obtain or acquire by
    effort or labor; as, to gain a good living.
    [1913 Webster]
 
       What is a man profited, if he shall gain the whole
       world, and lose his own soul?     --Matt. xvi.
                          26.
    [1913 Webster]
 
       To gain dominion, or to keep it gained. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       For fame with toil we gain, but lose with ease.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To come off winner or victor in; to be successful in; to
    obtain by competition; as, to gain a battle; to gain a
    case at law; to gain a prize.
    [1913 Webster]
 
   3. To draw into any interest or party; to win to one's side;
    to conciliate.
    [1913 Webster]
 
       If he shall hear thee, thou hast gained thy brother.
                          --Matt. xviii.
                          15.
    [1913 Webster]
 
       To gratify the queen, and gained the court.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To reach; to attain to; to arrive at; as, to gain the top
    of a mountain; to gain a good harbor.
    [1913 Webster]
 
       Forded Usk and gained the wood.    --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   5. To get, incur, or receive, as loss, harm, or damage. [Obs.
    or Ironical]
    [1913 Webster]
 
       Ye should . . . not have loosed from Crete, and to
       have gained this harm and loss.    --Acts xxvii.
                          21.
    [1913 Webster]
 
   {Gained day}, the calendar day gained in sailing eastward
    around the earth.
 
   {To gain ground}, to make progress; to advance in any
    undertaking; to prevail; to acquire strength or extent.
 
   {To gain over}, to draw to one's party or interest; to win
    over.
 
   {To gain the wind} (Naut.), to reach the windward side of
    another ship.
 
   Syn: To obtain; acquire; get; procure; win; earn; attain;
     achieve.
 
   Usage: See {Obtain}. -- {To Gain}, {Win}. Gain implies only
      that we get something by exertion; win, that we do it
      in competition with others. A person gains knowledge,
      or gains a prize, simply by striving for it; he wins a
      victory, or wins a prize, by taking it in a struggle
      with others.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top