ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flatlet

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flatlet-, *flatlet*
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flatlet (n) flˈætlɪt (f l a1 t l i t)
flatlets (n) flˈætlɪts (f l a1 t l i t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Appartement {n} | Appartements {pl}flatlet | flatlets [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flatlet
   n 1: a tiny flat

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top