ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

finnish

F IH1 N IH0 SH   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finnish-, *finnish*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finnish(ฟิน'นิช) n. ภาษาฟินแลนด์ adj. เกี่ยวกับประเทศหรือประชาชนของฟินแลนด์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Finnish officersนายทหารฟินแลนด์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm not going to learn Finnish again.ฉันคงไม่เรียนภาษาฟินนิชอีกรอบ The Psychic Vortex (2010)
The Bagrationi necklace made by the Finnish jeweler Hiskias Pendin in 1860.สร้อยบากาโทนี่ ที่ทำโดยช่างเพชรชื่อฮิสเคียส เพนดินในปี 1860 Coup de Grace (2011)
Finnish him now!ครีดในระยะสั้น เสร็จสิ้นเขาใน ขณะนี้! Creed (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
FINNISH F IH1 N IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Finnish (n) fˈɪnɪʃ (f i1 n i sh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
芬兰语[Fēn lán yǔ, ㄈㄣ ㄌㄢˊ ㄩˇ, / ] Finnish (language); suomen kieli [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フィンランド語[フィンランドご, finrando go] (n) Finnish (language) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finnish \Finn"ish\, a.
   Of or pertaining to Finland, to the Finns, or to their
   language. -- n. A Northern Turanian group of languages; the
   language of the Finns.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Finnish
   adj 1: of or relating to or characteristic of Finland or the
       people of Finland; "Finnish architecture"
   n 1: the official language of Finland; belongs to the Baltic
      Finnic family of languages [syn: {Finnish}, {Suomi}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top