ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excusing

IH0 K S K Y UW1 Z IH0 NG   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excusing-, *excusing*, excus
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thank you. For excusing them from make-upขอบคุณนะคะ ที่ให้ยืมตัวตอนเรียนซ่อมน่ะค่ะ Swing Girls (2004)
- I'm not excusing you...- ฉันไม่ได้โทษคุณ Æon Flux (2005)
What about all those notes I wrote excusing you from class? He doesn't care.- แล้วโน้ตที่แม่เขียนให้ลูกลาเรียนล่ะ? Betty's Baby Bump (2008)
I'm so sorry. Would you mind excusing me for a moment?ขอโทษคะ,คุณพอจะขอ เวลาให้ฉันสักครู่ได้มั๊ยคะ? Passengers (2008)
Excusing me. Okay. Friends of Sven, and fans, and chums and Svenatics!ดีเพื่อน ๆ ทั้งหมด การประชุมในปัจจุบันและ Happy Feet Two (2011)
♪ Effie, please, stop excusing yourself ♪# เอฟฟี่ ได้โปรด! หยุดแก้ตัวสักทีเหอะ # Asian F (2011)
The only broken note in the entire evening was Ayrs wife, Jocasta, excusing herself early.Αmеrіса lоvеѕ оіl. Cloud Atlas (2012)
Look, I'm not excusing how we handled it, we were stupid, but we didn't do anything.ฉันไม่ได้แก้ตัวนะคะ ตอนที่เรารับมือกับมัน เรา... โง่มาก Once Upon a Crime (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
excusingIt is no use excusing yourself.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การให้อภัย[n. exp.] (kān hai aphai) EN: forgiveness ; pardon ; excusing ; toleration   FR: pardon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCUSING IH0 K S K Y UW1 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excusing (v) ˈɪkskjˈuːzɪŋ (i1 k s k y uu1 z i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
辞退[じたい, jitai] (n,vs,adj-no) declining; refusal; nonacceptance; turning down; withdrawal (e.g. candidacy); pulling out (e.g. race); excusing oneself; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excuse \Ex*cuse"\, v. t. [imp. & p. p. {Excused}; p. pr. & vb.
   n. {Excusing}.] [OE. escusen, cusen, OF. escuser, excuser, F.
   excuser, fr. L. excusare; ex out + causa cause, causari to
   plead. See {Cause}.]
   1. To free from accusation, or the imputation of fault or
    blame; to clear from guilt; to release from a charge; to
    justify by extenuating a fault; to exculpate; to absolve;
    to acquit.
    [1913 Webster]
 
       A man's persuasion that a thing is duty, will not
       excuse him from guilt in practicing it, if really
       and indeed it be against Gog's law.  --Abp. Sharp.
    [1913 Webster]
 
   2. To pardon, as a fault; to forgive entirely, or to admit to
    be little censurable, and to overlook; as, we excuse
    irregular conduct, when extraordinary circumstances appear
    to justify it.
    [1913 Webster]
 
       I must excuse what can not be amended. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To regard with indulgence; to view leniently or to
    overlook; to pardon.
    [1913 Webster]
 
       And in our own (excuse some courtly stains.)
       No whiter page than Addison remains. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To free from an impending obligation or duty; hence, to
    disengage; to dispense with; to release by favor; also, to
    remit by favor; not to exact; as, to excuse a forfeiture.
    [1913 Webster]
 
       I pray thee have me excused.     --xiv. 19.
    [1913 Webster]
 
   5. To relieve of an imputation by apology or defense; to make
    apology for as not seriously evil; to ask pardon or
    indulgence for.
    [1913 Webster]
 
       Think ye that we excuse ourselves to you? --2 Cor.
                          xii. 19.
 
   Syn: To vindicate; exculpate; absolve; acquit.
 
   Usage: - {To Pardon}, {Excuse}, {Forgive}. A superior pardons
      as an act of mercy or generosity; either a superior or
      an equal excuses. A crime, great fault, or a grave
      offence, as one against law or morals, may be
      pardoned; a small fault, such as a failure in social
      or conventional obligations, slight omissions or
      neglects may be excused. Forgive relates to offenses
      against one's self, and punishment foregone; as, to
      forgive injuries or one who has injured us; to pardon
      grave offenses, crimes, and criminals; to excuse an
      act of forgetfulness, an unintentional offense. Pardon
      is also a word of courtesy employed in the sense of
      excuse.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top