ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dieses

D AY1 Z IH0 Z   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dieses-, *dieses*, diese
CMU English Pronouncing Dictionary
DIESES D AY1 Z IH0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
diesesthus [Add to Longdo]
Dieses Auto ist billig im Unterhalt.This car is cheap to run. [Add to Longdo]
Dieses Buch liest sich gut.This book makes good reading. [Add to Longdo]
Dieses Problem ist nicht mehr aktuell.This is no longer a (current) problem. [Add to Longdo]
Dieses Hemd färbt ab.The dye comes off this shirt. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
今年[ことし, kotoshi] dieses_Jahr [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dieses \dieses\ n.
   plural of {diesis}.
 
   Syn: double daggers, double obelisks.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diesis \Di"e*sis\, n.; pl. {Dieses}. [NL., fr. Gr. ?, fr. ? to
   let go through, dissolve; dia` through + ? to let go, send.]
   1. (Mus.) A small interval, less than any in actual practice,
    but used in the mathematical calculation of intervals.
    [1913 Webster]
 
   2. (Print.) The mark [dag]; -- called also {double dagger}.
    It is used in printing to indicate a cross reference or
    footnote
 
   Syn: double obelisk.
     [1913 Webster]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 dieses /diːzəs/
  this; thus

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top