ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cozier

K OW1 Z IY0 ER0   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cozier-, *cozier*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My hot oils, my nasty lingerie, heh, but every time we get cozier than first base, he goes running' like somebody lit a fire in his whiteys.ทั้งน้ำมันหอมระเหย ชั้นในสุดเปรี้ยว หืม แต่ทุกครั้งเราก็ไปได้แค่ด่านแรก เขาจะวิ่งหนีเหมือนใครมาจุดไฟในตัว Release Me (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
COZIER K OW1 Z IY0 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cozier (j) kˈouzɪəʳr (k ou1 z i@ r)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cozier \Co*zier\ (k?"zh?r), n.
   See {Cosier}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cozy \Co"zy\ (k?"z?), a. [Compar. {Cozier} (-z?-?r); superl.
   {Coziest}.] [Cf. Scot. cosie, cozie, prob. from Gael. cosach
   abounding in hollows, or cosagach full of holes or crevices,
   snug, sheltered, from cos a hollow, a crevice.]
   [1913 Webster]
   1. Snug; comfortable; easy; contented. [Written also {cosey}
    and {cosy}.]
    [1913 Webster]
 
   2. [Cf. F. causer to chat, talk.] Chatty; talkative;
    sociable; familiar. [Eng.]
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top