ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concatenations

K AH0 N K AE2 T AH0 N EY1 SH AH0 N   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concatenations-, *concatenations*, concatenation
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา concatenations มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *concatenations*)
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
concatenation (n ) การเชื่อมเข้าด้วยกัน, การเชื่อมต่อกัน, การต่อกัน
See also: S. concatenate,

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCATENATION K AH0 N K AE2 T AH0 N EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concatenation (n) kˈɒnkˌætənˈɛɪʃən (k o1 n k a2 t @ n ei1 sh @ n)
concatenations (n) kˈɒnkˌætənˈɛɪʃənz (k o1 n k a2 t @ n ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dateienverknüpfung {f}concatenation [Add to Longdo]
Verkettung {f}; Verbindung {f} | Verkettungen {pl}; Verbindungen {pl}concatenation; catenation | concatenations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
縦続[じゅうぞく, juuzoku] (n) concatenation; cascade (connection) [Add to Longdo]
連結[れんけつ, renketsu] (n,vs,adj-na,adj-no) concatenation; coupling; connection; linking; consolidation (e.g. of company accounts); (P) [Add to Longdo]
連結演算子[れんけつえんざんし, renketsuenzanshi] (n) {comp} concatenation operator [Add to Longdo]
連結式[れんけつしき, renketsushiki] (n) {comp} concatenation expression [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
連結[れんけつ, renketsu] link (vs), concatenation, catenation [Add to Longdo]
連結演算子[れんけつえんざんし, renketsuenzanshi] concatenation operator [Add to Longdo]
連結式[れんけつしき, renketsushiki] concatenation expression [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top