ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ardith

AA1 R D IH0 TH   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ardith-, *ardith*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ardith มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ardith*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My oldest daughter, Ardith, she was walking to class.Meine älteste Tochter, Ardith, war gerade auf dem Weg zum Unterricht. Ancient Tribes (1998)
So some unknown Latino kid hurts Ardith and you lash out at the first Latino you see?Aha, einige Latino-Kids haben Ardith verletzt und du fällst über den erst besten Latino her. Ancient Tribes (1998)
I got word at home that you wanted to see me... that you wanted to talk about Ardith's attacker.Mir wurde gemeldet, dass sie mich sehen wollten ... und mir über Ardith's Angreifer erzählen möchten. Out o' Time (1999)
At some point you're gonna have to tell him who raped his daughter, Ardith.Zu gegebener Zeit wirst du ihm erzählen müssen, wer seine Tochter Ardith vergewaltigt hat. Unnatural Disasters (1999)

CMU English Pronouncing Dictionary
ARDITH AA1 R D IH0 TH

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top