ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aboveboard

AH0 B AH1 V B AO2 R D   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aboveboard-, *aboveboard*, aboveboar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aboveboard[ADJ] เปิดเผย
aboveboard[ADV] เปิดเผย, Syn. candidly, openly, flankly, Ant. secretly, furtively

English-Thai: Nontri Dictionary
aboveboard(adj) ไม่หลอกลวง,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา
aboveboard(adv) อย่างไม่หลอกลวง,อย่างเปิดเผย,อย่างตรงไปตรงมา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Debra, I'm an aboveboard kind of guy,ผมเป็นคนเปิดเผย Resistance Is Futile (2007)
Procedure aboveboard, results... under the table.ถูกต้องตามขั้นตอน ผลลัพท์.. ใต้โต๊ะ I Had a Dream (2008)
"Juror number six." That sounds aboveboard."ลูกขุนหมายเลข 6" ชื่อตรงไปตรงมาดีนะ Politics of Human Sexuality (2009)
Well, all I can say about my donors is that... they're completely vetted and aboveboard.นั่นคือสิ่งผมกำลังจะพูด เธอไม่ได้เข้าไปในอุโมงค์ ผมหมายความว่า... พวกเขาหลายคนสัมผัส แต่เธอเปล่าเลย เธอไม่ได้เข้าไปในอุโมงค์เลย Edge of Darkness (2010)
I thought you said you were totally aboveboardไหนคุณบอกว่าจะไม่เอาเรื่องธุรกิจ Damien Darko (2011)
It is of utmost importance we protect that friendship from the stresses of courting you, so we're trying to be as direct and aboveboard about this as possible.มันจึงสำคัญมาก ที่เราจะปกป้องมิตรภาพนั้น จากความตึงเครียดของการจีบคุณ ฉะนั้นเราจะพยายามตรงไปตรงมา Early 21st Century Romanticism (2011)
Therefore, to keep the prom elections completely aboveboard, I have appointed Santana and Quinn to count the ballots.ฉะนั้น เพื่อให้การโหวตในงานพรอม มีความโปร่งใส ฉันจะแต่งตั้งซานทาน่า และควินน์ เป็นคนนับบัตรลงคะแนน Prom-asaurus (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
ABOVEBOARD    AH0 B AH1 V B AO2 R D

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガラス張り[ガラスばり, garasu bari] (n,adj-no) glass-sided; aboveboard; open to scrutiny; (P) [Add to Longdo]
公明正大[こうめいせいだい, koumeiseidai] (adj-na,n) fairness; just and upright; aboveboard [Add to Longdo]
正々堂々;正正堂堂[せいせいどうどう(uK), seiseidoudou (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) fair and square; open and aboveboard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aboveboard \A*bove"board`\, adv.
   Above the board or table. Hence: in open sight; without
   trick, concealment, or deception. "Fair and aboveboard."
   --Burke.
   [1913 Webster]
 
   Note: This expression is said by Johnson to have been
      borrowed from gamesters, who, when they change their
      cards, put their hands under the table.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aboveboard
   adv 1: in an honest manner; "in he can't get it honestly, he is
       willing to steal it"; "was known for dealing aboveboard
       in everything" [syn: {honestly}, {aboveboard}] [ant:
       {deceitfully}, {dishonestly}, {venally}]
   adj 1: without concealment or deception; honest; "their business
       was open and aboveboard"; "straightforward in all his
       business affairs" [syn: {aboveboard}, {straightforward}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top