ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wiener

W IY1 N ER0   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wiener-, *wiener*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wiener[N] ไส้กรอกเยอรมัน, Syn. frankfurter, hot dog, wienerwurst

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you're not thinking with your wiener, then you're acting directly on its behalf.นี่คิดจะแก้ลำใช่ไหมที่ชั้นบอกจะไม่นอนด้วย Good Will Hunting (1997)
You bet. And on behalf of my wiener, can I get an advance payment?แล้วกัน ก็คุณบอกอย่างนั้น ผมก็รีบจัดนะซิ Good Will Hunting (1997)
Go shake down a 7-1 1 for a day-old wiener.แน่จริงก็ไปไถเงินร้าน 7-11 ซื้อไส้กรอกกินซะไป๊ As Good as It Gets (1997)
Wieners.Wieners. Never Been Kissed (1999)
Have a wiener.Have a wienerNever Been Kissed (1999)
And that little one? That's Gretchen Wieners.แล้วคนตัวเล็กนั้นล่ะ นั้น เกรทเชน ไวน์เนอร์ส Mean Girls (2004)
Gretchen Wieners knows everybody's business.เกรทเชน ไวน์เนอร์ส รู้เรื่องของทุกคน Mean Girls (2004)
We gotta crack Gretchen Wieners.เราต้องยุ เกรทเช่น Mean Girls (2004)
I was gonna use three candy canes to crack Gretchen Wieners.ฉันจะให้ลูกกวาดสามแท่ง ไปเล่นงานเกรทเช่น เวียเน่อร์ Mean Girls (2004)
One for you. And none for Gretchen Wieners. Bye.ของเธอหนึ่งอัน และสำหรับ เกรทเชน เวียนเนอร์ ไม่มี ไปล่ะ์ Mean Girls (2004)
Gretchen Wieners had cracked.เกรทเช่นสติแตกเรียบร้อยแล้ว. Mean Girls (2004)
Gretchen Wieners.เกรทเช่น วีนเนอร์ Mean Girls (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮอทดอก[n.] (høt-døk) EN: hot dog ; frankfurter ; frank ; wiener ; weenie   FR: hot dog [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WIENER    W IY1 N ER0
WIENER    W AY1 N ER0
WIENERS    W IY1 N ER0 Z
WIENERSCHNITZEL    W IY1 N ER0 SH N IH2 T S AH0 L
WIENERSCHNITZEL    V IY1 N ER0 SH N IH2 T S AH0 L
WIENERSCHNITZEL'    W IY1 N ER0 SH N IH2 T S AH0 L Z
WIENERSCHNITZEL'    V IY1 N ER0 SH N IH2 T S AH0 L Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wiener Schnitzel {n} [cook.](Wiener) schnitzel [Add to Longdo]
Wiener Würstchen {n} [cook.]wiener (sausage); weenie [Am.] [coll.] [Add to Longdo]
Wienerastrild {m} [ornith.]Orange-winged Pytilia [Add to Longdo]
Wiener {m}; Wienerin {f}Viennese [Add to Longdo]
wienerisch {adj}Viennese [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィンナーシュニッツェル[, uinna-shunittsueru] (n) Wiener schnitzel [Add to Longdo]
ウインナ[, uinna] (n) Wiener; Viennese [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Wiener
   n 1: United States mathematician and founder of cybernetics
      (1894-1964) [syn: {Wiener}, {Norbert Wiener}]
   2: a smooth-textured sausage of minced beef or pork usually
     smoked; often served on a bread roll [syn: {frank},
     {frankfurter}, {hotdog}, {hot dog}, {dog}, {wiener},
     {wienerwurst}, {weenie}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top