ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rupert

R UW1 P ER0 T   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rupert-, *rupert*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rupert? I'll expose you.งั้นกลุ่มมะเร็งต่อลูกหมากคงไม่ต้องแบ่งคุณหรอกนะ Fight Club (1999)
Who are you? Cornelius? Rupert?แต่มันก็แค่นั้น Fight Club (1999)
I'm looking for Rupert Burns.ผมมาหารูเพิร์ต เบิร์นส์ Bicentennial Man (1999)
I'm Rupert Burns. -It's a real honour.ผมรูเพิร์ต เบิร์นส์เป็นเกียรติสำหรับผม Bicentennial Man (1999)
All day long it's, "Yes, Rupert, sir," "No, Rupert, sir."ทั้งวันมีแต่"ค่ะ รูเพิร์ต ไม่ค่ะ รูเพิร์ต" Bicentennial Man (1999)
"Would you like another beverage, Rupert, sir?" And it chaps my ass!จะดื่มอะไรอีกสักแก้วมั้ยคะ และมันทำให้ฉันคันก้น Bicentennial Man (1999)
I'll have to have Rupert make me a muffler.ต้องให้รูเพิร์ตทำที่กรองเสียงให้ผมแล้ว Bicentennial Man (1999)
You've been a great example, Rupert.คุณคือตัวอย่างที่ดี Bicentennial Man (1999)
And all of the stations owned by Rupert Murdoch.และทุกสถานีโทรทัศน์ของรูเพิร์ต เมอร์ดอค The Corporation (2003)
Rupert Murdoch should cut me a check for all the papers I sell for him.รูเพิร์ท เมอร์ด็อคน่าจะจ่ายเช็คให้ฉัน ที่ทำให้เขาขายนสพ.ได้นะ The Devil Wears Prada (2006)
Rupert?รูเบิดร์? Return to House on Haunted Hill (2007)
Myron stark versus rupert chandler.ไมร่อน สตาร์ค vs รูเพิร์ท แชนด์เลอร์ Self Made Man (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
RUPERT    R UW1 P ER0 T
RUPERTA    R UW0 P EH1 R T AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Rupert    (n) rˈuːpət (r uu1 p @ t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Rupert
   n 1: English leader (born in Germany) of the Royalist forces
      during the English Civil War (1619-1682) [syn: {Rupert},
      {Prince Rupert}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top