ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

regarding?

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -regarding?-, *regarding?*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา regarding? มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *regarding?*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What's it regarding?คุณมาหาเฮ วอนเหรอ? สวัสดีครับ Yeolliji (2006)
That would be me. What's this regarding?ฉันเองแหละ จะคุยเรื่องอะไรล่ะ Arang (2006)
May I ask what it's regarding?ให้บอกไหมว่าเนื่องในโอกาสอะไร Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
What's this regarding?แล้วเกี่ยวกับเรื่องอะไรล่ะ? Ourselves Alone (2009)
Sir, what is this regarding?คุณค่ะ มีเรื่องอะไรเหรอค่ะ? A New Day in the Old Town (2009)
What is this regarding?นี่มันเรื่องอะไรกัน Episode #1.9 (2010)
Would you mind telling me what this is regarding?ช่วยบอกได้มั้ยคะว่าเรื่องอะไร The Kids Are Not All Right (2011)
What is this regarding?มีเรื่องอะไรเหรอครับ? Monsters in the End (2011)
Um, regarding?เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ Meet the New Boss (2011)
Do you want me to tell her what this is regarding?อยากให้ผมบอกเธอไหม ว่าเรื่องเกี่ยวกับอะไร It's Easy to Cry When This Much Cash is Involved (2012)
This is his son Charlie. What is this regarding?ผมชื่อชาร์ลีเป็นลูกชายเขา นี่มันเรื่องอะไรกัน Safety in Numbers (2012)
- Can I say what it's regarding?- ฉันสามารถพูดในสิ่งที่มันเกี่ยวกับ? Locke (2013)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Regard \Re*gard"\ (r?*g?rd"), v. t. [imp. & p. p. {Regarded}; p.
   pr. & vb. n. {Regarding}.] [F. regarder; pref. re- re +
   garder to guard, heed, keep. See {Guard}, and cf. {Reward}.]
   1. To keep in view; to behold; to look at; to view; to gaze
    upon.
    [1913 Webster]
 
       Your niece regards me with an eye of favor. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to look or front toward; to face. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       It is peninsula which regardeth the mainland.
                          --Sandys.
    [1913 Webster]
 
       That exceedingly beatiful seat, on the ass?ent of a
       hill, flanked with wood and regarding the river.
                          --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   3. To look closely at; to observe attentively; to pay
    attention to; to notice or remark particularly.
    [1913 Webster]
 
       If much you note him,
       You offened him; . . . feed, and regard him not.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To look upon, as in a certain relation; to hold as an
    popinion; to consider; as, to regard abstinence from wine
    as a duty; to regard another as a friend or enemy.
    [1913 Webster]
 
   5. To consider and treat; to have a certain feeling toward;
    as, to regard one with favor or dislike.
    [1913 Webster]
 
       His associates seem to have regarded him with
       kindness.               --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   6. To pay respect to; to treat as something of peculiar
    value, sanctity, or the like; to care for; to esteem.
    [1913 Webster]
 
       He that regardeth thae day, regardeth it into the
       LOrd.                 --Rom. xiv. 6.
    [1913 Webster]
 
       Here's Beaufort, that regards nor God nor king.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. To take into consideration; to take account of, as a fact
    or condition. "Nether regarding that she is my child, nor
    fearing me as if II were her father." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. To have relation to, as bearing upon; to respect; to
    relate to; to touch; as, an argument does not regard the
    question; -- often used impersonally; as, I agree with you
    as regards this or that.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To consider; observe; remark; heed; mind; respect;
     esteem; estimate; value. See {Attend}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Regarding \Re*gard"ing\, prep.
   Concerning; respecting.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top