ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pearl oysters

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pearl oysters-, *pearl oysters*, pearl oyster
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pearl oysters มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pearl oysters*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pearl oystern. หอยมุก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pearl oyster cultureการเพาะเลี้ยงหอยมุก [TU Subject Heading]
Pearl oystersหอยมุก [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขื่อมุก[N] joint connecting the two shells of a pearl oyster, Example: นักดำน้ำชี้ขื่อมุกให้พวกเราดูเป็นตัวอย่าง, Thai definition: ส่วนขวางปากหอยมุก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอยมุก[n. exp.] (høi muk) EN: pearl oyster   FR: huître perlière [f]
มุก[n.] (muk) EN: pearl ; pearl oyster; mother-of-pearl ; nacer   FR: perle [f] ; nacre [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Perlmuschel {f} [zool.]pearl oyster [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
阿古屋貝[あこやがい;アコヤガイ, akoyagai ; akoyagai] (n) (uk) Marten's pearl oyster (Pinctada fucata martensii); Akoya pearl oyster [Add to Longdo]
玉貝;珠貝[たまがい;タマガイ, tamagai ; tamagai] (n) (1) (uk) moon snail (Naticidae spp.); moon shell; (2) (uk) (See 阿古屋貝) Marten's pearl oyster (Pinctada fucata martensii); Akoya pearl oyster [Add to Longdo]
黒蝶貝[くろちょうがい;クロチョウガイ, kurochougai ; kurochougai] (n) (uk) black-lip pearl oyster (Pinctada margaritifera) [Add to Longdo]
真珠貝[しんじゅがい, shinjugai] (n) (See 阿古屋貝) pearl oyster (esp. Marten's pearl oyster, Pinctada fucata martensii) [Add to Longdo]
蝶貝[ちょうがい, chougai] (n) (See 白蝶貝) silver-lipped pearl oyster (Pinctada maxima); golden-lipped pearl oyster; white-lipped pearl oyster [Add to Longdo]
白蝶貝[しろちょうがい;シロチョウガイ, shirochougai ; shirochougai] (n) (uk) silver-lipped pearl oyster (Pinctada maxima); golden-lipped pearl oyster; white-lipped pearl oyster [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top